Till innehåll på sidan

Nu finns statistik för de maritima näringarna

Statistiknyhet från SCB 2018-04-03 9.30

År 2015 fanns det 7 182 företag i Sverige inom de maritima näringarna. Totalt förvärvsarbetade 34 079 personer inom dessa näringar, varav en tredjedel var kvinnor. Förädlingsvärdet uppgick till 27 717 miljoner kronor eller 1,2 procent av förädlingsvärdet för företag, exklusive de finansiella företagen.

År 2015 beslutade regeringen om en svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö. 2016 fick Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag av regeringen att utveckla och ta fram en samlad och utvecklad ekonomisk statistik för de svenska maritima näringarna. Framställningen av en näringslivsstatistik för de maritima näringarna är en del av arbetet med att följa upp strategin.

Maritima näringar har ingen egen plats i näringsgrensindelningen. Arbetet med uppdraget att utveckla statistiken kring de maritima näringarna har därför inneburit en avgränsning av maritim näringsverksamhet utifrån befintliga uppgifter. Utgångspunkten har varit indelningen som används för delnäringarna i den maritima strategin: transport, maritim teknik och produktion, havet som naturresurs, fritid och turism samt service.

SCB har identifierat 23 av totalt 821 näringskoder som helt och hållet maritima. För att vara säkra på att målpopulation har en så låg undertäckning som möjligt tillförs ytterligare information så att de områden av företagsaktiviteter som finns utpekade i den maritima strategin också finns representerade i populationen.

Informationen har hämtats från statistiska undersökningar samt från andra offentliga myndigheter och privata organisationer.

Nedan beskrivs översiktligt för respektive näringsgrupp vilka informationskällor och avgränsningar som använts för att minska undertäckningen.

Kompletterande källor
NäringsgruppExempelID.Kompl. infoAvgränsad 
Transport (Sjötrafik, stödtjänster m.m.) SNI07 -  

Maritim teknik
och produktion

(Varv, Maritima komponenter) SNI07 SCB (IVP)  
Havet som naturresurs (Fiske & Havsbruk, Beredning, Hav& Våganl.) SNI07 Jordbruksverket/
Energimyndigheten
 
Fritid och turism Hotell, fritids & turistbåt) SNI07 Tillväxtverket Geografi
Service (Skeppsmäkleri, sjömätning m.m.) - Branschförbund  

Populationen har sedan ställts mot undersökningarna Företagens Ekonomi, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och Utrikeshandel med Varor för att knyta relevanta variabler till företagen i populationen. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Lars Werke

Telefon
010-479 68 57
E-post
lars.werke@scb.se