Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2018

Fortsatt hög tillväxt i Sveriges ekonomi

Statistiknyhet från SCB 2018-06-13 9.30

Sveriges ekonomi fortsatte att uppvisa god tillväxt under första kvartalet i år. BNP-tillväxten låg kvar på 0,7 procent och ekonomin växte därmed i samma takt som genomsnittet de senaste fem åren. Det var främst de fasta bruttoinvesteringarna som höjde tillväxten. Vid sidan av dessa fortsatte även hushållens konsumtion att öka.

De fasta bruttoinvesteringarna lämnade det största bidraget till tillväxten och bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-utvecklingen. Investeringarna ökade på bred front och tillväxten på 2,8 procent var betydligt högre än den genomsnittliga ökningen de senaste fem åren. De fasta bruttoinvesteringarna har i det närmaste stigit oavbrutet sedan början av 2013, vilket till stor del kan förklaras av att bostadsinvesteringarna då började stiga från låga nivåer.

Hushållens konsumtion fortsätter att vara en stadig motor i ekonomin och bidrog med 0,4 procentenheter till BNP. Konsumtionen steg i säsongrensade tal med 0,9 procent jämfört med kvartalet innan. Det var den snabbaste ökningen sedan första kvartalet förra året då samma tillväxttakt noterades. Det var dock ingen utbredd köpiver som drog upp utgifterna, utan nästan halva uppgången utgjordes av ökade boendeutgifter som i sin tur främst drogs upp av det ovanligt kalla väder som rådde under första kvartalet.

Utrikeshandeln, som var den främsta drivkraften under fjärde kvartalet, drog däremot ner tillväxten. Vikande tjänsteexport och stark varuimport ledde till att utrikeshandeln lämnade ett negativt bidrag till tillväxten.

Bruttonationalprodukten (BNP)

Procentuell förändring från föregående kvartal. Säsongrensade värden

Bruttonationalprodukten (BNP)

Data t.o.m. första kvartalet 2018

Källa: Nationalräkenskaperna.

Miljöräkenskaperna kopplar ihop ekonomi och miljö

Detta nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv innehåller fem temaartiklar inom det miljöekonomiska området. Miljöräkenskaper är statistik som är kopplad till nationalräkenskaperna, vilket gör det möjligt att analysera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Den första artikeln ger smakprov på vad miljöräkenskaperna har för statistik att erbjuda.

Miljöskatter i Sverige och internationellt

Miljöskatter är styrmedel som syftar till att styra samhällets användande av resurser och konsumtion i en mer miljövänlig riktning. I denna artikel beskrivs statistiken om miljöskatter i Sverige inklusive några exempel på hur miljöskatter kan jämföras internationellt.

Industriföretagens kostnader för minskad miljöpåverkan oförändrade

Företagens kostnader för miljöskydd i förhållande till produktionsvärdet har varit oförändrade sedan 2001. Svenska företag investerar också mindre i förebyggande åtgärder för miljön än många andra länder i EU.

Utsläpp från oljeprodukter minskar

Sverige är världens 20:e största importör av råolja. Under 2017 kom över 35 procent av oljan från Ryssland. De totala utsläppen av växthusgaser från oljeprodukter står för mer än hälften av utsläppen från den svenska ekonomin men har minskat sedan 2008.

Input-Outputanalys som verktyg i miljöräkenskaperna

Kopplingen mellan miljöpåverkan och ekonomisk aktivitet kan analyseras med en Input-Output metod. Denna artikel belyser detta verktyg och visar hur utsläpp, förädlingsvärde och sysselsättning från svensk efterfrågan fördelar sig över olika regioner.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Sofia Nilsson

Telefon
010-479 41 16
E-post
sofia.nilsson@scb.se

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se