Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 2:a kvartalet 2019

Avmattning i svensk ekonomi

Statistiknyhet från SCB 2019-09-27 9.30

Sveriges BNP ökade andra kvartalet med 0,1 procent, i säsongrensade tal. Det är samma utveckling som kvartalet innan. Utfallet stärker bilden av att en dämpning har skett i den svenska ekonomin.

BNP-uppgången under årets första halvår är den svagaste sedan krisåret 2009. Konjunkturen har mattats av även i Europa. I EU28 steg BNP med 0,2 procent under andra kvartalet, där Europas största ekonomi, Tyskland, tyngde ner utvecklingen.

Det var hushållskonsumtionen som stod för i princip hela BNP-uppgången. Efter några kvartal med en svag konsumtionsutveckling ökade hushållens inköp kraftigt, och gav ett bidrag på 0,5 procent till BNP-utvecklingen.

Det var främst de fasta bruttoinvesteringarna som höll tillbaka tillväxten med ett negativt BNP-bidrag på 0,3 procentenheter. Nedgången förklaras främst av fortsatt minskade bostadsinvesteringar samt lägre maskininvesteringar.

Svensk export har haft en god utveckling den senaste tiden, men andra kvartalet var den oförändrad jämfört med kvartalet innan. Importen ökade däremot något, vilket gjorde att nettoexporten gav ett svagt negativt BNP-bidrag.

Bruttonationalprodukten (BNP)

Procentuell förändring från föregående kvartal. Säsongrensade värden

Diagram

Data t.o.m. andra kvartalet 2019
Källa: Nationalräkenskaperna.

Analysen av den senaste BNP-statistiken finns i publikationen Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Publikationen innehåller också tre andra artiklar inom området nationalräkenskaper.

Högre BNP efter översyn av tidsserien

En gång per år sammanställs årsberäkningen av Sveriges nationalräkenskaper och nyligen har år 2017 publicerats. Resultaten av de nya beräkningarna redovisas i denna artikel.

Vad mäter BNP?

Den andra artikeln ger en utförlig genomgång av BNP-måttet. BNP definieras utifrån den produktion som sker i ett land, hur den används och vilka inkomster som genereras. Men det är inte självklart vad som ska ingå i BNP och inte.

Utlandsproduktionens påverkan på BNP

Idag är svenska företag väl integrerade på världsmarknaden och bedriver sin verksamhet i olika delar av världen. Artikeln förklarar begrepp som lönbearbetning och trepartshandel samt hur dessa påverkar Sveriges BNP.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se