Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 1 2022

Fortsatt uppgång i ekonomin

Statistiknyhet från SCB 2022-01-18 8.00

BNP-indikatorn för november 2021 visade på fortsatt uppgång i den svenska ekonomin. Främst var det en stark hushållskonsumtion som drog upp tillväxten. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Kraftiga ökningar för energipriserna, i synnerhet på el, har drivit upp inflationen. Inflationstakten var i december den högsta som uppmätts sedan 1993.” säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller en fördjupningsartikel som handlar om byggbranschen under pandemin. Den internationella utblicken belyser utvecklingen för turismen i EU under de senaste två åren. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Måttlig pandemieffekt i byggbranschen

Byggbranschen påverkades relativt lite av coronapandemin i förhållande till övriga branscher. Trots att det var en tydlig nedgång för antalet arbetade timmar så påverkades inte produktionsvolymen i någon större omfattning.

BNP-tillväxt samt byggbranschens förädlingsvärde

Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

Diagram

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB)

Turismen fortsatt begränsad på grund av pandemin

Coronapandemin har drabbat turismverksamheter mycket hårt över hela världen. Data från Eurostat visar att besöksnäringen i samtliga EU-länder har en bit kvar till nivån från 2019 även om 2021 var starkare än 2020.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-02-14 klockan 8:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se