Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 3:e kvartalet 2017:

BNP steg med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-11-29 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2016 steg BNP med 2,9 procent.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,4 procent tredje kvartalet säsongrensat jämfört med andra kvartalet 2017. Störst uppgång var det för de svenska hushållens konsumtion i utlandet. Rekreation och kultur bidrog också till ökningen. Minskade gjorde konsumtionen av livsmedel och drycker. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,2 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion steg med 0,4 procent jämfört med andra kvartalet. Statens konsumtion ökade med 0,2 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,5 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna höll tillbaka BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 3,9 procent jämfört med andra kvartalet. Det var en bred uppgång där samtliga investeringsslag ökade. Immateriella tillgångar bidrog med 1,2 procentenheter till de totala fasta bruttoinvesteringarna, maskiner och inventarier med 1,1 procentenheter samt övriga byggnader och anläggningar, respektive bostäder som bidrog med 0,8 procentenheter vardera. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 1,0 procentenheter till BNP-tillväxten.

Exporten ökade med 0,7 procent jämfört med andra kvartalet. Det gav ett bidrag till BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter. Exporten av varor steg med 1,1 procent. Det var i första hand investeringsvaror som bidrog till uppgången. Exporten av tjänster minskade med 0,3 procent.

Importen ökade med 1,6 procent. Det höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter. Importen av varor ökade med 1,4 procent. Investeringsvaror gav ett stort bidrag till importen. Importen av tjänster steg med 2,2 procent främst till följd av svensk konsumtion i utlandet. Sammantaget höll exportnettot tillbaka BNP-tillväxten med 0,4 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet steg med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet. I de varuproducerande branscherna steg produktionen med 0,7 procent. Främst var det byggbranschen som bidrog till uppgången. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,8 procent. Information och kommunikation bidrog stort till uppgången.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna steg med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,5 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,3 procent. Inom de offentliga myndigheterna var uppgången 1,3 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,6 procent i löpande priser tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,0 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 4,9 miljarder kronor och uppgick till 46 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 4,8 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 11,5 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett överskott på 16,0 miljarder kronor. Det var en förbättring med 1,5 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet 2016. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 24,4 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott med 2,5 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott med 4,3 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 1,5 miljarder kronor.

Revideringar

För 2017 har den säsongrensade BNP-utvecklingen för både första och andra kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter, jämfört med publiceringen i september.

I likhet med publiceringen av tredje kvartalet tidigare år så har kvartalen året innan reviderats till följd av att ett mer fullständigt underlag använts för offentlig verksamhet. För helåret 2016 har den faktiska BNP-utvecklingen sänkts med 0,1 procentenheter jämfört med publiceringen i september.

Uppgifter avseende inkomster och sparande har reviderats för perioden första kvartalet 2016 till andra kvartalet 2017. Revideringarna beror främst på nya uppgifter för offentlig verksamhet och Betalningsbalansen samt en sammanställning av Skatteverkets kontrolluppgifter för hushållen år 2016.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2016), miljarder kronor

Diagram

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017:3
BNP till marknadspris0,30,50,50,50,51,20,8
Import
0,3 0,2 -0,3 -0,4 -0,7 -0,8 -0,7
Hushållens konsumtionsutgifter
0,4 -0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2
Offentliga konsumtionsutgifter
0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Fast bruttoinvestering
0,1 0,5 0,1 0,1 0,8 0,4 1
Lagerinvestering (1)
-0,2 0,2 -0,2 -0,3 0,3 -0,1 -0,1
Export
-0,3 -0,3 0,8 0,7 -0,4 1,2 0,3

(1) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017:3
BNP till marknadspris
0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,2 0,8
Import
-0,8 -0,4 0,9 0,9 1,7 2,0 1,6
Varor (SNI A01-F43)
0,8 -0,2 0,7 1,3 0,9 1,2 1,4
Tjänster (SNI G45-T98)
-2,8 -1,1 1,1 0,0 3,4 3,8 2,2
Hushållens konsumtionsutgifter
0,8 -0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 0,4
Egentliga hushåll
0,9 -0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,4
HIO (2)
-0,1 0,3 0,5 0,5 0,0 -0,1 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,7 0,9 -0,3 0,1 0,1 0,3 0,4
Staten
0,8 0,5 -1,3 -0,6 -0,4 -0,1 0,2
Kommunerna
0,6 1,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5
Fast bruttoinvestering
0,2 2,1 0,2 0,4 3,2 1,7 3,9
Lagerinvestering (1) (3)
8 262 10 059 8 020 4 540 8 299 7 573 6 222
Export
-0,7 -0,7 1,9 1,7 -0,9 2,7 0,7
Varor (SNI A01-F43)
0,3 -1,0 1,7 1,8 0,2 2,3 1,1
Tjänster (SNI G45-T98)
-2,7 0,0 2,5 1,3 -3,3 3,5 -0,3

(1) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från produktionssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017:3
BNP till marknadspris
0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,2 0,8
Därav
             
Varuproduktion (SNI A01-F43)
0,6 -1,6 1,1 0,3 0,9 2,1 0,7
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
0,3 -1,0 1,2 0,1 1,0 1,1 0,2
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
0,2 1,5 0,5 0,8 0,4 0,9 0,8
S:a näringsliv (2)
0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 1,3 0,8
Offentliga myndigheters produktion
0,3 0,5 -0,4 0,1 0,3 0,9 0,8
 
             
Arbetsinsats, arbetade timmar
0,9 1,1 -1,1 0,5 0,8 0,5 0,5

(1) Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av återkommande variationer under året. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017:32017: 3
BNP till marknadspris
3,5 4,6 2,6 2,3 3,3 1,2 2,5 1 113 822
Import
4,0 6,3 2,1 1,3 5,0 3,7 5,9 459 063
Varor (SPIN A01-F43)
5,2 8,3 2,9 3,8 5,6 1,3 4,0 311 978
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,3 1,8 0,4 -3,9 3,7 9,0 10,1 147 085
S:a Tillgång
3,6 5,1 2,4 2,0 3,8 1,9 3,5 1 572 885
Hushållens konsumtionsutgifter
3,4 2,2 1,6 1,5 2,1 2,5 2,7 500 572
Egentliga hushåll
3,5 2,3 1,6 1,5 2,1 2,5 2,7 485 665
HIO (2)
0,1 0,0 0,8 1,5 1,8 0,3 1,2 14 907
Offentliga konsumtionsutgifter
2,1 6,0 2,5 1,7 2,4 -1,8 0,7 291 911
Staten
3,4 6,3 1,9 -0,5 -1,0 -3,8 -0,9 71 909
Kommunerna
1,6 6,0 2,7 2,5 3,6 -1,1 1,2 220 002
Fast bruttoinvestering
5,1 7,8 6,3 3,5 7,9 3,6 9,1 267 945
Lagerinvestering (1) (3)
0,4 0,6 -0,4 -0,5 0,2 -0,3 -0,2 8 546
Export
3,6 3,9 2,5 3,1 3,9 3,4 3,5 503 911
Varor (SPIN A01-F43)
4,0 3,8 2,8 3,6 5,1 3,7 4,8 342 645
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,7 4,3 1,9 2,0 1,2 2,9 0,8 161 266
S:a Användning
3,6 5,1 2,4 2,0 3,8 1,9 3,5 1 572 885

(1) Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt. (2) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (3) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden (1), volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent
BNP från produktionssidan2016:12016:22016:32016:42017:12017:22017:3
BNP till marknadspris
4,0 3,6 2,6 1,8 1,9 2,7 2,9
Därav
             
Varuproduktion (SNI A01-F43)
7,4 1,7 1,6 -0,4 1,2 4,9 4,3
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
8,3 0,9 2,0 -0,5 2,6 3,4 2,7
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,7 4,7 3,2 3,1 3,1 2,7 2,7
S:a näringsliv (2)
4,3 3,7 2,7 2,0 2,4 3,4 3,2
Offentliga myndigheters produktion
1,2 2,4 1,2 0,2 0,3 0,6 2,2
Arbetsinsats, arbetade timmar
2,2 3,8 1,1 1,2 1,2 0,7 2,3

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. (2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, Volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2016:1 2016:2 2016:3 2016:4 2017:1 2017:2
BNP i faktiska tal
           
Föregående publicering (13/9)
3,5 4,6 2,7 2,4 3,6 1,6
Nuvarande publicering (29/11)
3,5 4,6 2,6 2,3 3,3 1,2
Differens
0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4
BNP i säsongrensade tal
           
Föregående publicering (13/9)
0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 1,3
Nuvarande publicering (29/11)
0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,2
Differens
0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

2018-02-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Torkel Brinkenfeldt

Telefon
010-479 40 96
E-post
torkel.brinkenfeldt@scb.se

Dan Frankkila

Telefon
010-479 41 37
E-post
dan.frankkila@scb.se