Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, december 2022

BNP-indikatorn minskade i december

Statistiknyhet från SCB 2023-01-30 8.00

Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i december, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det fjärde kvartalet som helhet minskade BNP med 0,6 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-Indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i december 1,8 procent lägre än motsvarande månad föregående år. För fjärde kvartalet som helhet var BNP–minskningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 0,6 procent. Både december och kvartalet som helhet hade samma antal arbetsdagar som motsvarande perioder föregående år.

Indikatorns sammanställning av årets sista kvartal pekar mot en utveckling i BNP för helåret 2022 på 2,4 procent i jämförelse med föregående år.

”BNP fortsatte ner i december och gav tillsammans med föregående månader en svag avslutning på det gångna året. Utvecklingen för 2022 som helhet landade något över den historiska genomsnittliga tillväxten de senaste decennierna, vilket till största del kan förklaras av låg ekonomisk aktivitet första halvan i jämförelseperioden 2021 snarare än av att BNP tydligt ökat under det senaste året” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i december på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på -1,6 procent och en utveckling för produktionssidan på -2,0 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på -1,8 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

För fjärde kvartalet som helhet visade sammanställningarna från produktions- respektive användningssida båda på en faktisk BNP-utveckling på -0,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså oktober och november.

BNP, faktisk utveckling innan kvartalsanpassning från produktions- & användningssidan samt avstämt resultat i nuvarande och föregående publicering:
  Publicerat 30/01/2023 Publicerat 10/01/2023
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Oktober 1,0 0,2 0,6 2,2 1,9 2,0
November ‑0,7 ‑0,4 ‑0,5 0,3 1,1 0,7
December ‑2,0 ‑1,6 ‑1,8      
Kvartal 4 ‑0,6 ‑0,6 ‑0,6      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende januari 2023 publiceras 2023-03-09 kl. 08:00.

Ordinarie beräkning av det fjärde kvartalet 2022 publiceras 2023-02-28 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se