Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet 2016:

Skatten från fysiska personer ökade

Statistiknyhet från SCB 2017-02-07 9.30

Den slutliga skatten för fysiska personer ökade med 50 miljarder kronor mellan år 2015 och 2016. För juridiska personer var ökningen hälften så stor, 25 miljarder kronor.

För deklarationsår 2016, som avsåg 2015 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 96 miljarder kronor. Det var en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Totala skatter och avgifter för fysiska personer före skattereduktioner ökade med 60 miljarder kronor till 925 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 33 miljarder till 636 miljarder kronor, men också på statlig skatt på kapitalinkomster som ökade med 18 miljarder kronor till 87 miljarder.

Skattereduktionerna ökade med nästan 10 miljarder jämfört med föregående år till 255 miljarder kronor. Mest ökade skattereduktionen på husarbeten (rot- och rutavdrag). Ökningen var 4,5 miljarder kronor. Från och med deklarationsår 2016 fanns möjlighet att erhålla skattereduktion för förnybar el. Totalt utgick 11 miljoner kronor i skattereduktion till fysiska personer för förnybar el. Sammantaget ökade den slutliga skatten justerad för skattereduktioner med 50 miljarder och uppgick till 670 miljarder

Skatter och avgifter för deklarationsår 2015 resp. 2016, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket
 20152016Föränd.,
mdkr
Föränd., %
Fysiska personer
       
Beskattningsbar förvärvsinkomst
1 893,3 1 988,9 95,6 5,0
Skatter och avgifter
864,8 924,7 59,9 6,9
- kommunal inkomstskatt
602,7 635,7 33,1 5,5
- statlig skatt, förvärvsinkomst
47,4 50,8 3,4 7,1
- statlig skatt, kapitalinkomst
69,3 87,2 17,8 25,7
- statlig fastighetsskatt
0,7 0,7 0,0 ‑0,2
- kommunal fastighetsavgift
12,9 13,2 0,3 2,2
- allmän pensionsavgift, brutto
104,0 108,4 4,4 4,2
- begravningsavgift
4,1 4,4 0,3 6,3
- avgift till Svenska kyrkan
12,9 13,4 0,5 3,7
- avgift till andra trossamfund
0,2 0,3 0,0 9,8
- övriga skatter och avgifter
10,6 10,8 0,2 1,7
Skattereduktioner, totalt
245,1 254,7 9,6 3,9
- allmän pensionsavgift
103,9 108,3 4,4 4,2
- underskott av kapital
21,3 18,1 ‑3,2 ‑15,1
- arbetsinkomster (”jobbskatteavdrag”)
100,2 104,0 3,8 3,8
- husarbete ("rot- och rutavdrag")
19,2 23,7 4,5 23,6
- övriga reduktioner
0,5 0,6 0,1 9,8
Slutlig skatt, totalt
619,7 670,0 50,3 8,1
Juridiska personer
       
Beskattningsbar inkomst
462,0 568,4 106,4 23,0
Skatter och avgifter, totalt
155,7 180,3 24,7 15,8
- statlig skatt på inkomst
96,5 119,6 23,1 23,9
- statlig fastighetsskatt
15,2 15,3 0,1 0,4
- kommunal fastighetsavgift
3,2 3,3 0,1 2,8
- övriga skatter och avgifter
40,7 42,2 1,4 3,5

Juridiska personer betalade 25 miljarder mer i skatt

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer ökade med 106 miljarder kronor till 568 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer ökade med 25 miljarder till 180 miljarder kronor, främst på grund av. ökningen av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten ökade med 23 miljarder kronor till 120 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bl.a. skattebetalningslagen (1997:483) vilket innebär att begreppet taxeringsår utgått och har inte ersatts med ett nytt begrepp. Numera utgår lagstiftningen från begreppet beskattningsår vilket motsvaras av inkomstår och är året före deklarationsåret. Deklarationsåret 2016 avser därmed inkomsterna för år 2015, deklarationsår 2015 avsåg inkomster år 2014.

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d.

I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, särskilda löneskatter, allmän löneavgift med mera. I ”Övriga skatter och avgifter” för juridiska personer ingår särskilda löneskatter, avkastningsskatt med mera. Tidigare kunde moms redovisas på inkomst­deklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit från och med. deklarationsår 2014/inkomstår 2013.

I uppgifterna ingår även skattskyldiga fysiska eller juridiska personer som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.