Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet 2017:

Skatt från privatpersoner ökade med 56 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2018-01-12 9.30

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsår 2016 och 2017. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder.

För deklarationsår 2017, som avsåg 2016 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 98 miljarder kronor. Det var en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skatte­reduktioner ökade med 50 miljarder kronor och uppgick till 975 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 34 miljarder och uppgick till 670 miljarder kronor. Statlig skatt på såväl förvärvs- som kapital­inkomst samt allmän pensions­avgift ökade med 5 miljarder vardera.

Skattereduktionerna minskade med nästan 6 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 249 miljarder kronor. Den främsta anledningen var förändrade regler kring skatte­reduktion för husarbeten (rot- och rutavdrag) som minskade med 11 miljarder. Dessutom försvann möjligheten att erhålla skatte­reduktion för gåvor. Skatte­reduktion för allmän pensions­avgift ökade med 5 miljarder.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skatte­reduktioner med 56 miljarder och uppgick till 726 miljarder kronor.

Skatter och avgifter för deklarationsår 2016 resp. 2017, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket
  2016 2017 Föränd., mdkr Föränd., %
Fysiska personer
       
Beskattningsbar förvärvsinkomst
1 988,9 2 087,3 98,5 5,0
Skatter och avgifter
924,7 975,0 50,2 5,4
-  kommunal inkomstskatt
635,7 669,6 33,9 5,3
-  statlig skatt, förvärvsinkomst
50,8 55,6 4,8 9,4
-  statlig skatt, kapitalinkomst
87,2 92,3 5,1 5,9
-  statlig fastighetsskatt
0,7 0,7 0,0 0,5
-  kommunal fastighetsavgift
13,2 13,4 0,3 2,0
-  allmän pensionsavgift, brutto
108,4 113,3 5,0 4,6
-  begravningsavgift
4,4 4,6 0,2 4,5
-  avgift till Svenska kyrkan
13,4 13,8 0,5 3,5
-  avgift till andra trossamfund
0,3 0,3 0,0 9,9
-  övriga skatter och avgifter
10,8 11,3 0,5 4,2
Skattereduktioner, totalt
254,7 248,8 ‑5,9 ‑2,3
-  allmän pensionsavgift
108,3 113,3 5,0 4,6
-  underskott av kapital
18,1 17,4 ‑0,7 ‑4,1
-  arbetsinkomster (”jobbskatteavdrag”)
104,0 105,1 1,1 1,1
-  husarbete
23,7 12,7 ‑11,0 ‑46,5
-  övriga reduktioner
0,6 0,3 ‑0,3 ‑45,4
Slutlig skatt, totalt
670,0 726,2 56,2 8,4
Juridiska personer
       
Beskattningsbar inkomst
568,4 538,9 ‑29,5 ‑5,2
Skatter och avgifter, totalt
180,3 176,4 ‑3,9 ‑2,2
-  statlig skatt på inkomst
119,6 115,2 ‑4,4 ‑3,6
-  statlig fastighetsskatt
15,3 16,1 0,8 5,2
-  kommunal fastighetsavgift
3,3 3,4 0,2 4,8
-  övriga skatter och avgifter
42,2 41,7 ‑0,5 ‑1,2

Juridiska personer betalade 4 miljarder mindre i skatt

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer minskade med 30 miljarder kronor och uppgick till 539 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer minskade med 4 miljarder och uppgick till 176 miljarder kronor, främst på grund av minskningen av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten minskade med 4 miljarder kronor och uppgick till 115 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bland annat skatte­betalnings­lagen (1997:483) vilket innebär att begreppet taxeringsår utgått och har inte ersatts med ett nytt begrepp. Numera utgår lagstiftningen från begreppet beskattningsår vilket motsvaras av inkomstår och är året före deklarationsåret. Deklarationsåret 2017 avser därmed inkomster år 2016, deklarationsår 2016 avsåg inkomster år 2015.

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och dylikt.

I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m. I ”Övriga skatter och avgifter” för juridiska personer ingår särskilda löneskatter, avkastningsskatt med mera. Tidigare kunde moms redovisas på inkomst­deklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit från och med deklarationsår 2014 (inkomstår 2013).

I uppgifterna ingår även skattskyldiga fysiska eller juridiska personer som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.