Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet 2018

Skatt från privatpersoner ökade med 35 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2019-01-11 9.30

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 35 miljarder kronor mellan deklarationsår 2017 och 2018. Från juridiska personer ökade den slutliga skatten med 14 miljarder.

För deklarationsår 2018, som avsåg 2017 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 94 miljarder kronor. Det var en ökning med 4,5 procent jämfört med föregående år.

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skattereduktioner ökade med 46 miljarder kronor och uppgick till 1 021 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 31 miljarder och uppgick till 700 miljarder kronor. Statlig skatt på förvärvsinkomster ökade med 3 miljarder kronor och statlig skatt på kapitalinkomster ökade med 6 miljarder kronor.

Skattereduktionerna ökade med nästan 11 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 260 miljarder kronor. Skattereduktion för allmän pensionsavgift ökade med 5 miljarder kronor och jobbskatteavdraget ökade med 4 miljarder kronor. Skattereduktion för husarbeten (rot- och rutavdrag) ökade med 1 miljard kronor.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skattereduktioner med 35 miljarder och uppgick till 762 miljarder kronor.

Skatter och avgifter för deklarationsår 2017 respektive 2018, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket
  2017 2018 Föränd., mdkr Föränd., %
Fysiska personer
       
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 087,3 2 181,0 93,6 4,5
Skatter och avgifter
975,0 1 021,2 46,2 4,7
-  kommunal inkomstskatt
669,6 700,1 30,5 4,6
-  statlig skatt, förvärvsinkomst
55,6 58,5 2,9 5,2
-  statlig skatt, kapitalinkomst
92,3 98,3 6,0 6,5
-  statlig fastighetsskatt
0,7 0,7 0,0 ‑2,4
-  kommunal fastighetsavgift
13,4 13,9 0,5 3,5
-  allmän pensionsavgift, brutto
113,3 118,7 5,4 4,8
-  begravningsavgift
4,6 4,9 0,3 6,4
-  avgift till Svenska kyrkan
13,8 14,2 0,4 2,6
-  avgift till andra trossamfund
0,3 0,4 0,0 8,4
-  övriga skatter och avgifter
11,3 11,5 0,2 2,0
Skattereduktioner, totalt
248,8 259,7 10,9 4,4
-  allmän pensionsavgift
113,3 118,7 5,4 4,8
-  underskott av kapital
17,4 17,7 0,3 1,8
-  arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
105,1 109,1 4,0 3,8
-  husarbete
12,7 13,8 1,1 9,0
-  övriga reduktioner
0,3 0,3 0,0 6,3
Slutlig skatt, totalt
726,2 761,6 35,3 4,9
Juridiska personer
       
Beskattningsbar inkomst
538,9 610,8 71,9 13,3
Skatter och avgifter, totalt
176,4 190,8 14,3 8,1
-  statlig skatt på inkomst (bolagsskatt)
115,2 127,1 11,9 10,3
-  statlig fastighetsskatt
16,1 14,9 ‑1,2 ‑7,2
-  kommunal fastighetsavgift
3,4 3,6 0,1 3,9
-  övriga skatter och avgifter
41,7 45,1 3,5 8,3

Juridiska personer betalade 14 miljarder mer i skatt

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer ökade med 72 miljarder kronor och uppgick till 611 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer ökade med 14 miljarder och uppgick till 191 miljarder kronor, främst på grund av ökningen av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten ökade med 12 miljarder kronor och uppgick till 127 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bland annat skattebetalningslagen (1997:483) vilket innebär att begreppet taxeringsår utgått och har inte ersatts med ett nytt begrepp. Numera utgår lagstiftningen från begreppet beskattningsår vilket motsvaras av inkomstår och är året före deklarationsåret. Deklarationsåret 2018 avser därmed inkomster år 2017, deklarationsår 2017 avsåg inkomster år 2016.

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d.

I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m. I ”Övriga skatter och avgifter” för juridiska personer ingår särskilda löneskatter, avkastningsskatt m.m. Tidigare kunde moms redovisas på inkomstdeklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit från och med deklarationsår 2014 (inkomstår 2013).

I uppgifterna ingår även skattskyldiga fysiska eller juridiska personer som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.