Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet 2019

Skatt från privatpersoner ökade med 12 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2020-01-10 9.30

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 12 miljarder mellan deklarationsår 2018 och 2019. Från juridiska personer ökade den slutliga skatten med 10 miljarder.

För deklarationsår 2019, som avser 2018 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 81 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,7 procent jämfört med föregående år.

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skattereduktioner uppgick till 1 045 miljarder kronor. Det är en ökning med 24 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att den kommunala inkomstskatten ökade med 26 miljarder till 726 miljarder kronor. Statlig skatt på förvärvsinkomster ökade med 2 miljarder kronor medan statlig skatt på kapitalinkomster minskade med 10 miljarder kronor.

Skattereduktionerna ökade med 10 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 272 miljarder kronor. Övriga skattereduktioner ökade när två nya skattereduktioner infördes. Den ena är skattereduktion för fackföreningsavgift som uppgick till 1,3 miljarder kronor och den andra skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning som omfattade 0,5 miljarder kronor.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skattereduktioner med 12 miljarder och uppgick till 773 miljarder kronor.

Skatter och avgifter för deklarationsår 2018 respektive 2019, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket
  2018 2019 Föränd., mdkr Föränd., %
Fysiska personer
       
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 181,0 2 262,0 81,1 3,7
Skatter och avgifter
1 021,2 1 044,8 23,6 2,3
-  kommunal inkomstskatt
700,1 726,0 25,9 3,7
-  statlig skatt, förvärvsinkomst
58,5 60,4 1,9 3,2
-  statlig skatt, kapitalinkomst
98,3 87,9 ‑10,4 ‑10,6
-  statlig fastighetsskatt
0,7 0,7 0,0 4,1
-  kommunal fastighetsavgift
13,9 14,9 1,0 7,4
-  allmän pensionsavgift, brutto
118,7 123,7 4,9 4,1
-  begravningsavgift
4,9 5,0 0,1 1,9
-  avgift till Svenska kyrkan
14,2 14,3 0,1 0,5
-  avgift till andra trossamfund
0,4 0,4 0,0 8,0
-  övriga skatter och avgifter
11,5 11,5 0,0 0,1
Skattereduktioner, totalt
259,7 271,5 11,9 4,6
-  allmän pensionsavgift
118,7 123,6 4,9 4,1
-  underskott av kapital
17,7 18,4 0,7 3,9
-  arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
109,1 113,1 4,1 3,7
-  husarbete
13,8 14,2 0,4 2,7
-  övriga reduktioner
0,3 2,2 1,8 540,0
Slutlig skatt, totalt
761,6 773,2 11,7 1,5
Juridiska personer
       
Beskattningsbar inkomst
610,8 662,1 51,4 8,4
Skatter och avgifter, totalt
190,8 201,1 10,3 5,4
-  statlig skatt på inkomst (corporate tax)
127,1 132,9 5,8 4,6
-  statlig fastighetsskatt
14,9 14,1 ‑0,9 ‑5,7
-  kommunal fastighetsavgift
3,6 3,7 0,2 4,6
-  övriga skatter och avgifter
45,1 50,4 5,2 11,5

Juridiska personer betalade 10 miljarder mer i skatt

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer ökade med 51 miljarder kronor och uppgick till 662 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer ökade med 10 miljarder och uppgick till 201 miljarder kronor, främst på grund av ökningen av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten ökade med 6 miljarder kronor och uppgick till 133 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bl.a. skattebetalningslagen (1997:483) vilket innebär att begreppet taxeringsår utgått och har inte ersatts med ett nytt begrepp. Numera utgår lagstiftningen från begreppet beskattningsår vilket motsvaras av inkomstår och är året före deklarationsåret. Deklarationsåret 2019 avser därmed inkomster år 2018, deklarationsår 2018 avsåg inkomster år 2017.

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d.

I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m. I ”Övriga skatter och avgifter” för juridiska personer ingår särskilda löneskatter, avkastningsskatt m.m. Tidigare kunde moms redovisas på inkomstdeklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit fr.o.m. deklarationsår 2014 (inkomstår 2013).

I uppgifterna ingår även skattskyldiga fysiska eller juridiska personer som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Johan Åhman

Telefon
010-479 61 09
E-post
johan.ahman@scb.se