Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet 2020

Skatt från privatpersoner ökade med 13 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2021-01-15 9.30

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 13 miljarder kronor mellan deklarationsår 2019 och 2020. Från juridiska personer ökade den slutliga skatten med 23 miljarder.

För deklarationsår 2020, som avsåg 2019 års inkomster, ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 64 miljarder kronor. Det var en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående år.

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skattereduktioner ökade med 33 miljarder kronor och uppgick till 1 078 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 22 miljarder och uppgick till 748 miljarder kronor. Statlig skatt på förvärvsinkomster minskade med 4 miljarder kronor medan övriga skatter och avgifter ökade med 8 miljarder kronor, främst tack vare införandet av public service-avgift.

Skattereduktionerna ökade med 20 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 292 miljarder kronor. Den huvudsakliga anledningen till ökningen var ett utökat jobbskatteavdrag som ökade med 14 miljarder kronor och uppgick till 127 miljarder kronor.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skattereduktioner med 13 miljarder och uppgick till 786 miljarder kronor.

Skatter och avgifter för deklarationsår 2019 resp. 2020, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket
  2019 2020 Föränd., mdkr Föränd., %
Fysiska personer
       
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 262,0 2 325,9 63,8 2,8
Skatter och avgifter
1 044,8 1 078,1 33,4 3,2
-  kommunal inkomstskatt
726,0 748,0 21,9 3,0
-  statlig skatt, förvärvsinkomst
60,4 56,3 ‑4,1 ‑6,8
-  statlig skatt, kapitalinkomst
87,9 90,0 2,0 2,3
-  statlig fastighetsskatt
0,7 0,7 0,0 5,1
-  kommunal fastighetsavgift
14,9 15,3 0,4 2,6
-  allmän pensionsavgift, brutto
123,7 128,2 4,5 3,6
-  begravningsavgift
5,0 5,3 0,3 6,6
-  avgift till Svenska kyrkan
14,3 14,4 0,1 0,9
-  avgift till andra trossamfund
0,4 0,4 0,0 6,1
-  övriga skatter och avgifter
11,5 19,6 8,1 70,4
Skattereduktioner, totalt
271,5 291,7 20,2 7,4
-  allmän pensionsavgift
123,6 128,1 4,5 3,6
-  underskott av kapital
18,4 19,9 1,5 8,2
-  arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
113,1 126,8 13,7 12,1
-  husarbete
14,2 15,3 1,0 7,3
-  övriga reduktioner
2,2 1,7 ‑0,5 ‑23,6
Slutlig skatt, totalt
773,2 786,4 13,2 1,7
Juridiska personer
       
Beskattningsbar inkomst
662,1 736,0 73,8 11,2
Skatter och avgifter, totalt
201,1 224,4 23,3 11,6
-  statlig skatt på inkomst (corporate tax)
132,9 153,4 20,4 15,4
-  statlig fastighetsskatt
14,1 14,6 0,5 3,7
-  kommunal fastighetsavgift
3,7 4,0 0,2 6,2
-  övriga skatter och avgifter
50,4 52,4 2,0 4,1

Juridiska personer betalade 23 miljarder mer i skatt

Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer ökade med 74 miljarder kronor och uppgick till 736 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer ökade med 23 miljarder och uppgick till 224 miljarder kronor, främst p.g.a. ökningen av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten ökade med 20 miljarder kronor och uppgick till 153 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Skatteförfarandelagen (2011:1244) har ersatt bl.a. skattebetalningslagen (1997:483), vilket innebär att begreppet taxeringsår har utgått och inte ersatts med ett nytt begrepp. Numera utgår lagstiftningen från begreppet beskattningsår, vilket motsvaras av inkomstår och är året före deklarationsåret. Deklarationsåret 2020 avser därmed inkomster år 2019, deklarationsår 2019 avsåg inkomster år 2018.

Med fysiska personer avses privatpersoner och dödsbon. Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d.

I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m. I ”Övriga skatter och avgifter” för juridiska personer ingår särskilda löneskatter, avkastningsskatt m.m. Tidigare kunde moms redovisas på inkomstdeklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit fr.o.m. deklarationsår 2014 (inkomstår 2013).

I uppgifterna ingår även skattskyldiga fysiska eller juridiska personer som saknar hemortskommun i landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Johan Åhman

Telefon
010-479 61 09
E-post
johan.ahman@scb.se