Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2015:

Den totala kommunalskatten höjs i 85 kommuner

Statistiknyhet från SCB 2014-12-16 9.30

I 85 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sänks i 3 kommuner. Den genomsnittliga kommunalskatten ökar från 31,86 till 31,99 procent.

Av de 85 kommuner som höjer den totala kommunalskatten är det 64 kommuner som endast höjer den landstingskommunala skatten. I 12 kommuner höjs endast den primärkommunala skatten och i 9 kommuner höjs både den lanstingskommunala och primärkommunala skatten.

Den största ökningen görs i Sotenäs med 1,03 procentenheter, följt av Trollhättan och Bengtsfors med 0,95 respektive 0,85 procentenheter. Nordanstig, Växjö och Eskilstuna sänker skatten med 0,10 respektive 0,08 och 0,05 procentenheter.

De 85 kommuner för vilka uttaget av kommunalskatt ökar, utgör cirka 39 procent av befolkningen. Motsvarande andel för de 3 kommuner vars skatteuttag minskar uppgår till cirka 2 procent. För 59 procent av befolkningen är kommunalskatten således oförändrad.

Högst skatt i Dorotea och lägst i Vellinge

Dorotea har även 2015 den högsta kommunalskatten i landet med 34,70 procent följt av Dals-Ed med 34,69 procent. Den lägsta kommunalskatten finns i Vellinge med 29,19 och Kävlinge med 29,20 procent, oförändrat jämfört med föregående år.

Landstingsskatten ändras i sju landsting nästa år

Sju landsting höjer skatten nästa år varav fyra är rena skatteväxlingar. Den största ökningen avseende landstingen som inte orsakas av skatteväxlingar gör Halland med 0,40 procentenheter följd av Västra Götaland med 0,35 procentenheter. Inget landsting sänker skatten år 2015.

Den genomsnittliga kommunalskatten ökar

Den genomsnittliga totala kommunalskatten för riket ökar från 31,86 till 31,99 procent. Den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen ligger på 20,70 (en ökning med 0,05 procentenheter) och den landstingskommunala på 11,29 (en ökning med 0,09 procentenheter).

Skatteväxling

Fyra landsting skatteväxlar år 2015, Kronoberg, Jämtland, Örebro och Östergötland. Den 1 januari 2015 går Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg samman och bildar en ny regional organisation, Region Kronoberg. Örebro läns landsting och Regionaförbundet Örebro län går samman och bildar en ny regionorganisation, Region Örebro län. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken. Den 1 januari 2015 bildas även Region Östergötland. Via skatteväxling kompenseras regionerna för ett ökat kostnadsåtagande.

Skatteunderlaget ökar med 3,4 procent

Det totala kommunala skatteunderlaget i landet har ökat med 3,4 procent mellan taxeringsåren 2013 och 2014 (mellan taxeringsåren 2012 och 2013 var ökningen 4 procent). Bland kommunerna har ökningen av skatteunderlaget varit störst i Sundbyberg med 5,6 procent och lägst i Dorotea som har minskat med 1,1 procent.

Skattekraften per invånare högst i Danderyd

Danderyd har högst skattekraft i landet med 334 244 kr per invånare och Årjäng lägst med 139 355 kr per invånare. Skattekraften, som bygger på inkomsterna och folkmängden år 2013, ökar med 2,4 procent vilket är något lägre än skatteunderlagets ökning. Den genomsnittliga skattekraften för riket är 190 264 kr. Danderyd ligger 76 procent över riksgenomsnittet.

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstings­kommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvs­inkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatte­underlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medel­skattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatte­underlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som nu uttrycks i form av ett procenttal.

På grund av omfördelning av ansvaret för viss verksamhet kan skatte­växling förekomma i vissa län på så sätt att kommunerna höjer skatten om landstinget sänker. Det omvända kan också gälla.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se