Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 121 694 126 308 129 380 135 270 138 798
därav hemtjänst i ordinärt boende 40 892 42 852 44 654 47 282 48 914
därav särskilt boende/annat boende 69 299 71 795 73 447 77 053 78 750
INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl LSS/SFB) 13 963 14 553 14 823 15 095 15 460
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 862 3 928 4 048 4 021 4 140
därav särskilt boende/annat boende 5 143 5 306 5 451 5 704 5 893
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 59 236 61 541 63 575 65 709 67 888
därav boende enl. LSS för vuxna 26 597 28 056 29 739 31 623 33 329
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 17 751 17 912 17 878 17 963 17 871
TOTALA KOSTNADER 194 893 202 402 207 778 216 074 222 146

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Insatser enligt LSS/SFB inkluderar ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se