Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2021

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- förbund
Verksamhetens intäkter 168 518 100 732 22 280
Verksamhetens kostnader ‑744 350 ‑437 429 ‑20 973
Avskrivningar ‑30 953 ‑15 455 ‑992
Verksamhetens nettokostnader ‑606 785 ‑352 152 315
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 654 164 373 941 ‑109
Resultat efter finansiella poster 47 379 21 788 206
Extraordinära poster ‑1 733 0 2
Årets resultat 45 645 21 788 208

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och övriga regioner.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se