Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, december 2020

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 28 procent i december

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2021-01-07 9.30

Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar. Det är en minskning med 27,7 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar 2020
Nyregistreringar

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 48,4 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 18,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 32,3 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,8 procent under 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 25 667 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 307 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. År 2020 har exporten minskat med 9,6 procent jämfört med föregående år.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 669 under december. Det är en minskning med 59,2 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 126, en minskning med 61,8 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 543. Det är en minskning med 17,6 procent jämfört med december 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari– december 2020

Mellan januari- december 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar i år är 68 011. Det är en minskning med 44,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – december 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - december
2020
januari- december
2019
Förändring
i procent
Personbilar 303 196 366 961 ‑17,4
därav bensin 113 637 171 905 ‑33,9
därav diesel 68 011 122 739 ‑44,6
därav el 28 097 15 791 77,9
därav elhybrider 23 696 25 456 ‑6,9
därav laddhybrider 66 134 24 907 165,5
därav etanol 70 1 167 ‑94,0
därav gas 3 525 4 966 ‑29,0

*Elhybrider inkluderar inte mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslagjanuari -
december
2020
januari-
december
2019
Förändring
i procent
Personbilar 303 196 366 961 ‑17,4
därav husbilar 4 647 4 721 ‑1,6
Lätta lastbilar 33 498 55 589 ‑39,7
Tunga lastbilar 6 287 8 130 ‑22,7
Bussar 1 839 1 467 25,4
Släpvagnar 57 216 50 692 12,9
därav husvagnar 3 998 3 719 7,5
Traktorer 10 590 10 310 2,7
MC 15 134 12 772 18,5
Mopeder klass 1 25 073 16 026 56,5
Snöskotrar 8 467 10 147 ‑16,6
Terränghjulingar 3 539 4 389 ‑19,4

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för januari publiceras den 2 februari 2021 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se