Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning 2015:

Stockholmsområdet drar till sig högutbildade

Statistiknyhet från SCB 2016-04-21 9.30

Drygt en fjärdedel av befolkningen i åldern 25–64 år är högutbildad, det vill säga de har minst treårig eftergymnasial utbildning. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Många av kommunerna med en hög andel högutbildade ligger i Stockholms län. Bland de tio kommuner med högst andel högutbildade ligger sju i Stockholms län.

Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping är de fem kommuner utanför Stockholms län som har högst andel högutbildade.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade som ”finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2015. 25–64 år
KommunAndel
invånare
med minst
treårig
efter-
gymnasial
utbildning
KommunAntal
invånare
med minst
treårig
efter-
gymnasial
utbildning
Danderyd
57%
Stockholm
213 100
Lund
52%
Göteborg
104 300
Lomma
48%
Malmö
56 500
Lidingö
45%
Uppsala
44 200
Solna
43%
Lund
30 700
Täby
43%
Linköping
27 900
Uppsala
41%
Umeå
23 700
Stockholm
40%
Örebro
20 300
Sollentuna
39%
Västerås
20 000
Nacka
38%
Solna
19 400

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstaden och i storstadsområdena än i övriga kommuner i länet. Med några undantag har de mindre kommunerna en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning 3 år eller längre.

Utbildningsnivå bland inrikes och utrikes födda

Totalt har utrikes födda en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. Bland de utrikes födda finns en högre andel som har förgymnasial utbildning än bland de inrikes födda, 20 respektive 10 procent.

När det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten; 42 procent av inrikes födda i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 40 procent av utrikes födda. Andelen högutbildade med eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre är lika stor bland in- som utrikes födda, 26 procent.

En större andel kvinnor än män är högutbildade, både bland in- och utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har i något större utsträckning en förgymnasial utbildning än utrikes födda män. Det omvända förhållandet gäller bland de inrikes födda, där en större andel av männen har en förgymnasial utbildning.

Utbildningsnivå efter inrikes och utrikes födda (25–64 år) och kön 2015. Procent
FödelselandKönBefolkning
(antal)
Förgym-
nasial
utb. (%)
Gymnasial
utb. (%)
Eftergym-
nasial utb.
kortare än
3 år (%)
Eftergym-
nasial utb.
3 år eller
längre (%)
Uppgift om
utbildning
saknas (%)
Samtliga
Totalt
5 007 727 12 44 15 26 2
 
Kvinnor
2 464 755 10 41 16 31 1
 
Män
2 542 972 14 47 15 21 2
Inrikes födda
Totalt
3 888 337 10 47 16 26 0,4
 
Kvinnor
1 901 625 8 44 16 32 0,3
 
Män
1 986 712 13 51 15 21 0,5
Utrikes födda
Totalt
1 119 390 20 34 14 26 6
 
Kvinnor
563 130 20 32 14 29 5
 
Män
556 260 19 35 14 23 8

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se