Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasiet

Lägre andel i arbete tre år efter gymnasiet

Statistiknyhet från SCB 2020-11-03 9.30

Ungefär 70 procent av de som examinerats från gymnasieskolans yrkesprogram för tre år sedan hade ett arbete våren 2020. Det är en minskning med cirka 10 procentenheter jämfört med samma uppföljning 2017.

Det visar en enkätundersökning som riktats till elever som tagit examen från gymnasieskolan för tre år sedan. Undersökningen gjordes under april-juni 2020. Enligt svaren i undersökningen påverkade coronapandemin arbetsmarknaden.

Av de elever som examinerats från högskoleförberedande program hade drygt 70 procent studerat på högskolan sedan de avslutat gymnasieskolan och drygt 60 procent hade under våren 2020 studier som huvudsaklig sysselsättning. I likhet med uppföljningen 2017 ansåg drygt hälften av de examinerade från högskoleförberedande program som studerat på högskolan att gymnasieutbildningen i stor utsträckning förberett dem för högskolestudier.

En tredjedel av eleverna med examen från högskoleförberedande program hade arbete som huvudsaklig sysselsättning, vilket är en nedgång med ungefär 10 procentenheter jämfört med föregående uppföljning 2017.

Huvudsaklig sysselsättning våren 2020 efter kön och programtyp

Examinerade från gymnasieskolan läsåret 2016/17

Huvudsaklig sysselsättning våren 2020 efter kön och programtyp

Fortsatt hög överensstämmelse mellan gymnasieutbildning och arbete

Drygt hälften av de med examen från yrkesprogram ansåg att de hade ett arbete som överensstämde helt eller till stor del med det område utbildningen var inriktad mot. Som tidigare var den andelen större bland män än bland kvinnor. Sedan uppföljningen år 2017 har överensstämmelse mellan utbildning och arbete inte förändrats.

Överensstämmelse mellan arbete och det område som utbildningen var inriktad mot efter kön

Examinerade från yrkesprogram läsåret 2016/17 med någon forma av arbete våren 2020

Överensstämmelse mellan arbete och det område som utbildningen var inriktad mot efter kön

En tredjedel av de elever som examinerats från yrkesprogram ansåg att utbildningen i stor utsträckning förberett dem för arbetslivet. Den uppfattningen gällde oavsett om de arbetade under våren 2020 eller inte. Uppföljningsåret 2017 var den andelen drygt 40 procent.

Nästan en tredjedel av männen med examen från yrkesprogram har eller har haft en lärlingsanställning efter gymnasieskolan. Motsvarande andel för kvinnor var knappt 10 procent.

Coronapandemin har påverkat de examinerades huvudsakliga sysselsättning

Ungefär 70 procent av de examinerade från gymnasieskolan ansåg att deras huvudsakliga sysselsättning påverkats av coronapandemin under våren 2020. Av alla examinerade med arbete som huvudsaklig sysselsättning uppgav ungefär en fjärdedel att de hade eller skulle gå ner i arbetstid som en följd av pandemin. Av de examinerade som hade studier som huvudsaklig sysselsättning uppgav drygt 60 procent att deras studier hade eller skulle påverkats negativt. Dessutom uppgav nästan hälften av de arbetssökande att de upplevde att det blivit svårare att få ett arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se