Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017:

Fortsatt ökning av kostnaderna inom grundskolan

Statistiknyhet från SCB 2018-10-29 9.30

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 19 procent under perioden 2013–2017. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökade grundskolan sina kostnader mest.

Kostnaderna för förskolan ökade med 18 procent under perioden och antalet inskrivna barn med 4 procent. Under samma period ökade kostnaderna för grundskolan med 29 procent och antalet elever med 14 procent. Kostnaderna för gymnasieskolan ökade med 11 procent år 2017 jämfört med år 2013 medan antalet gymnasieelever ökade med 1 procent. Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom universitet/högskola har ökat med 10 procent sedan 2013. Antalet helårsstudenter minskade med 1 procent.

Där inget annat anges görs samtliga kostnadsjämförelser i fasta priser utifrån 2017 års penningvärde beräknade med hjälp av konsumentprisindex.

Kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och utbildning vid universitet/högskola åren 2013–2017 i fasta priser

Kostnaden per elev i gymnasieskolan har ökat med 10 procent

Kostnaden per elev i gymnasieskolan var 124 300 kronor år 2017. Det är en ökning med 10 procent sedan 2013. Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 14 procent kronor mellan åren 2013–2017 till totalt 111 100 kronor. Den genomsnittliga anslagsintäkten per student på grund- och avancerad nivå vid universitet/högskola var 79 500 kronor år 2017. 

Sverige på femtonde plats bland OECD-länderna

I genomsnitt utgjorde utbildningskostnaderna 5,2 procent av BNP i OECD-länderna. Storbritanniens utbildningskostnader var högst, med 6,6 procent av BNP, Danmark var näst högst, med 6,5 procent medan Sverige låg på femtonde plats, med 5,4 procent. Lägsta utbildningskostnaderna, i procent av BNP, hade Luxemburg med 3,6 procent.

Samtliga uppgifter om utbildningsväsendets kostnader är en sammanställning av redan publicerat material från andra statistikansvariga myndigheter

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande. 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Rasmus Evaldsson

Telefon
010-479 57 37
E-post
rasmus.evaldsson@scb.se