Till innehåll på sidan

Artificiell intelligens (AI) i Sverige 2019

Artificiell intelligens (AI) i Sverige 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-11-25 9.30

SCB har undersökt användningen av, utgifterna för och forskningen inom AI (artificiell intelligens) i Sverige. Kartläggningen är ett regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet och den omfattar både näringslivet och offentlig sektor.

Användning av AI – vanligare inom offentlig sektor

5,4 procent av företagen uppgav att de använt AI i någon form i sin verksamhet under 2019. Motsvarande siffra inom den offentliga sektorn var 10,2 procent. Av den forskande personalen i universitets- och högskolesektorn var det 12,2 procent som hade använt AI.

Andel som har använt AI. Procent och konfidensintervall 2019
Samhällssektor Procent KI (±)
Företagssektorn 5,4 0,8
Offentlig Sektor 10,2
Universitets- och högskolesektor 12,2 0,9

Vanligast inom företagssektorn var att använda AI för att förbättra en existerande produkt eller tjänst, 3,2 procent.

Anledning till att använda AI inom företag. Procent och konfidensintervall 2019
Anledning till att använda AI Procent KI (±)
Företaget använde AI för att utveckla eller utöka kunskap om relationer med kunder eller användare 2,6 0,6
Företaget använde AI för att utveckla en ny produkt eller tjänst 2,5 0,5
Företaget använde AI för att förbättra en existerande produkt eller tjänst 3,2 0,6
Företaget använde AI för att förbättra interna processer 2,1 0,5
Företaget använde AI för annat 0,6 0,2
Totalt andel företag som använde AI 5,4 0,8

Inom den offentliga sektorn var det vanligast att använda AI för att förbättra interna processer med 6,5 procent.

Anledning till att använda AI inom offentlig sektor. Procent 2019
Organisationen använde AI för att Procent
utveckla eller utöka kunskap om relationer med kunder eller användare 5,1
utveckla en ny produkt eller tjänst 5,5
förbättra en existerande produkt eller tjänst 5,9
förbättra interna processer 6,5
annat 5,1
Totalt - andel organisationer som använde AI 10,2

Inom företagssektorn utgjorde kostnad för tjänster eller utrustning det största hindret för användning av AI, 4,7 procent av företagen angav att detta utgjorde ett stort hinder.

Andel företag som angav ”Ja, ett stort hinder”. Procent 2019

Diagram

Inom offentliga sektorn utgjorde anställdas kompetens, utbildning eller erfarenhet det största hindret. Totalt 5,5 procent av organisationerna upplevde detta som ett stort hinder. Andra vanliga hinder var även bristande vision eller AI-strategi inom företaget eller organisationen samt brist på kunskap om tillgänglig teknologi och tillämpningar.

Andel inom offentlig sektor som angav ”Ja, ett stort hinder” och ”Ja, ett visst hinder". Procent 2019

Det råder även en osäkerhet, både inom företagssektorn och den offentliga sektorn, kring vilka faktorer som utgör hinder för användning av AI. Ungefär en tredjedel av företagen angav "vet ej" som alternativ när de tillfrågades huruvida en faktor utgjorde ett hinder för användning av AI. Motsvarande andel inom den offentliga sektorn var mellan 14 procent och 19 procent.

Företagssektorn spenderade 5,6 miljarder kronor på AI under 2019

Totalt spenderade företagssektorn cirka 5,6 miljarder kronor på AI-baserad mjuk-eller hårdvara under 2019. Här inkluderas både kostnader och investeringar i AI-baserad mjuk- och hårdvara såväl som inköp av detta genom interna eller externa it-tjänster.

Kostnader och investeringar för företag i AI-baserad mjuk- eller hårdvara. Miljoner kronor och konfidensintervall 2019
  Miljoner kronor KI(±)
Kostnader och investeringar för mjuk- och hårdvara 2 407 391
Kostnader för externa it-tjänster 2 217 727
Kostnader för interna it-tjänster 1 000 221
Totalt 5 624 402

Motsvarande summa inom den offentliga sektorn var 149 miljoner kronor.

Kostnader och investeringar för offentlig sektor i AI-baserad mjuk- eller hårdvara. Miljoner kronor 2019
 Miljoner kronor
Kostnader och investeringar för mjuk- och hårdvara 78
Kostnader för it-tjänster 71
Totalt 149

Stora företag (250 anställda eller fler) spenderade mest pengar på AI-baserad mjuk- och hårdvara, 3,9 miljarder kronor. Tittar man på andelen av totala it-relaterade kostnader och investeringar spenderade små företag (10-49 anställda) procentuellt sett mer av sina totala it-kostnader på AI med 10,6 procent.

Andelen AI-baserade kostnader och investeringar av totala kostnader och investeringar i hård- och mjukvara för företag. Procent 2019
Diagram

Forskning och utveckling inom AI är koncentrerat till ett fåtal utförare

Cirka 700 företag utförde egen forskning och utveckling inom AI under 2019. De totala kostnaderna och investeringarna uppgick till 6,7 miljarder kronor. Forskning och utveckling inom AI utgjorde 5,5 procent av totala FoU-relaterade kostnader.

Kostnader och investeringar för FoU inom AI för företag. Miljontals kronor och som andel av totala FoU-utgifter i procent 2019

Diagram

Forskning och utveckling inom AI är koncentrerat till ett fåtal utförare. Tio företag stod för 65 procent och tjugo företag stod för 72 procent av näringslivets totala kostnader och investeringar för forskning och utveckling inom AI under 2019.

Definitioner och förklaringar

Samtliga belopp anges i löpande priser.

Artificiell intelligens (AI) syftar till system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara.

Exempel på användningsområden för AI är:

  • Bild- och videoanalys för diagnostik eller ansiktsigenkänning baserat på datorseende eller röstigenkänning,
  • Automatisk översättning, tal-till-text program, textanalys eller chatrobotar baserade på natural language processing,
  • Beslutsstöd, säkerhetssystem, trafikanalys, bedrägeriupptäckt, rekommendationssystem, flödesoptimering eller rekrytering baserat på machine learning,
  • Autonoma drönare, självlärande robotar för produktions- eller lagerarbete eller självkörande bilar.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se