Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2017 – Universitets- och högskolesektorn

Minskade personella resurser inom universitet och högskolans FoU-verksamhet

Statistiknyhet från SCB 2018-10-26 9.30

Efter flera års ökning minskade antalet årsverken inom FoU vid svenska universitet och högskolor. Under 2017 minskade de till ungefär samma nivå som 2013. De totala utgifterna för FoU fortsatte att öka även under 2017, däremot minskade utgifterna inom forskningsämnesområdet teknik med 188 miljoner kr, mätt i 2017 års priser.

Utgifterna för FoU inom universitets- och högskolesektorn var 38,8 miljarder kronor 2017. Det är en ökning med 796 miljoner kronor jämfört med 2015. FoU-utgifterna utgörs av driftkostnader och investeringar. Driftkostnaderna för FoU ökade med 1 miljard kronor medan investeringarna minskade med 250 miljoner kronor.

Ramanslaget utgjorde den största finansieringskällan till FoU-verksamheten inom universitet och högskola. Även Vetenskapsrådet och Övriga privata icke-vinstdrivande organisationer i Sverige var stora finansiärer. Tillsammans bidrog dessa tre till 63 procent av den totala finansieringen. ALF-medel, det vill säga ersättning för den kliniska forskning som bedrivs vid läkarutbildningen, var under året 1,6 miljarder kronor, vilket är samma nivå som för 2015.

Utgifter för FoU vartannat år 2007–2017, 2017 års prisnivå, mnkr

Diagram: Utgifter för FoU vartannat år 2007–2017, 2017 års prisnivå, mnkr

Antalet årsverken i FoU-verksamhet bland anställda inom universitets- och högskolesektorn var 19 096 stycken 2017. Det är en minskning med 939 årsverken jämfört med 2015. Ungefär halva minskningen utgörs av doktorander som därmed minskade med 7 procent. Även årsverken inom kategorin forskningsingenjörer och laboratoriebiträden minskade. Den största ökningen skedde bland forskare, dessa ökade med 364 årsverken, vilket motsvarade en ökning med 9 procent. Årsverken av ej anställd personal beräknas uppgå till 1 100 stycken, vilket är en minskning jämfört med 2015.

I likhet med tidigare år utförde män 55 procent och kvinnor 45 procent av det totala antalet årsverken. Män använde i snitt 48 procent av sin arbetstid till FoU medan motsvarande andel för kvinnor var 42 procent.

FoU-årsverken vartannat år 2007–2017 efter kön, antal

Diagram: FoU-årsverken vartannat år 2006–2017 efter kön, antal

De största forskningsämnesområdena för både FoU-utgifter och årsverken var medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap. Det är också inom dessa ämnesområden som FoU-utgifterna ökade mest mellan 2015 och 2017.

Den största procentuella ökningen skedde dock inom humaniora och konst där FoU-utgifterna var 13 procent högre än 2015.

Mest minskade FoU-utgifterna inom forskningsämnesområdet teknik. Efter en ökning under 2015 har utgifterna minskat med 188 miljoner, vilket gör att utgifterna återgått till ungefär samma nivå som för 2013, mätt i 2017-års priser.

De personella resurserna har minskat inom så gott som alla forskningsämnesområden utom medicin och hälsovetenskap. Den största minskningen har skett bland de FoU-årsverken som utförs utan ett specificerat forskningsämnesområde. Där var det 29 procent färre FoU-årsverken 2017 jämfört med 2015.

Utgifter och årsverken för FoU 2017 efter forskningsämnesområde, andelar

Diagram; Utgifter och årsverken för FoU 2017 efter forskningsämnesområde, andelar

*Exklusive årsverken gjorda utan forskningsämnesområde

Definitioner och förklaringar

Om statistiken

Statistiken grundar sig på information från två undersökningar. I den ena ber vi de lärosäten som fått medel för att bedriva forskning och utvecklingen att rapportera inom vilken forskningsämnesområde som dessa medel använts. Vi ber också om uppgifter avseende investeringar och avskrivningar. Med hjälp av detta material beräknas driftkostnader och investeringar vilka tillsammans utgör den totala utgiften för FoU. För att mäta arbetstidens fördelning vid samma lärosäten görs en urvalsundersökning bland de anställda vid lärosätena. De ombeds ange hur mycket de arbetar och med vad. Utifrån dessa uppgifter beräknas bland annat antal årsverken inom FoU, genomsnittlig arbetstid och arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter.

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

  • Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
  • Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
  • Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
  • Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
  • Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

FoU-utgifter

FoU-utgifter består av driftkostnader och investeringsutgifter för egen FoU. Med driftkostnader avses arbetskraftskostnader, konsultarvoden och övriga driftkostnader. Investeringsutgifter avser byggnader, mark och fastigheter, maskiner och inventarier och mjukvara/programvara.

FoU-årsverke

Ett årsverke är det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som ägnat halva sin tid åt FoU har gjort 0,5 FoU-årsverken.

ALF-medel

ALF, Avtalet om läkarutbildning och forskning, avser det avtal om ersättning som staten betalar ut till vissa landsting för att täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-21 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se