Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2020

Ökade utgifter för forskning och utveckling 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-07-08 9.30

Utgifterna och antalet årsverken inom egen forskning och utveckling (FoU) ökade 2020 jämfört med 2019, enligt preliminär statistik.

De totala utgifterna för egen FoU uppgick till cirka 174,7 miljarder kronor i Sverige 2020. Det innebär en ökning med 1,3 miljarder kronor, eller 0,7 procent, i fasta priser jämfört med 2019.

Företagssektorn, som står för majoriteten av Sveriges FoU-utgifter, var också den sektor som gav upphov till ökningen, med en uppgång på 1,4 procent. Motsvarande siffra i offentlig sektor visar en nedgång på 1,2 procent. I universitets- och högskolesektorn beräknas utgifterna ha minskat med 0,9 procent, exklusive ALF-medel. Minskningen i sektorn beror delvis på en metodförändring i framställningen av statistiken som beskrivs i rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2020 – preliminär statistik. Inom den minsta sektorn, privat icke-vinstdrivande sektor, beräknas utgifterna ha ökat med 1,5 procent.

Utgifter för egen FoU i Sverige, efter sektor, år 2019 och 2020, 2020 års priser, miljoner kronor
  2019 2020
  Punktskattning ±KI Punktskattning ±KI
Sverige, totalt 173 422 3 246 174 690 3 196
Företagssektorn 124 345 3 246 126 072 3 196
Universitets- och högskolesektorn 41 050 40 684
Offentlig sektor 7 825 7 729
Privat icke-vinstdrivande sektor 202 205

Totalt utfördes 116 267 årsverken inom FoU-verksamheten i Sverige 2020, enligt preliminära uppgifter. Det innebär en ökning med 3 872 stycken, eller 3,4 procent. I siffrorna ingår både anställd och inhyrd personal.

I företagssektorn ökade antalet årsverken med 3,9 procent. Årsverken av anställda ökade med 6,8 procent medan konsultårsverken minskade med 5,3 procent. I offentlig sektor ökade antal årsverken med 1,3 procent, genom en 2,9-procentig ökning av interna årsverken och en 19,9-procentig nedgång i årsverken av konsulter. I universitet och högskolesektorn ökade antalet årsverken med 2,2 procent, genom en ökning av interna årsverken med 2,3 procent. I privat icke-vinstdrivande sektor beräknas ingen förändring ha skett sedan 2019.

Årsverken i egen FoU-verksamhet i Sverige efter sektor, år 2019 och 2020
  2019 2020
  Punktskattning Punktskattning
Sverige, totalt 112 395 116 267
Företagssektorn 84 473 87 794
Universitets- och högskolesektorn 22 080 22 555
Offentlig sektor 5 735 5 811
Privata icke-vinstdrivande sektor 107 107

Resultaten är baserade på prognosuppgifter från SCB:s undersökningar om FoU i Sverige och preliminära uppgifter från undersökningen Innovationsverksamhet i Sverige. Det innebär att statistiken är osäker och kan komma att justeras. Slutgiltig statistik publiceras den 28 oktober. Mer information finns i rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2020 – preliminär statistik.

Statliga anslag till FoU 2021

Utöver FoU-statistik för 2020 innehåller rapporten även uppdaterad statistik över statliga anslag till FoU 2021, enligt de senast beslutade extra ändringsbudgetarna. Statliga medel till FoU beräknas till 43,1 miljarder kronor för 2021, en ökning med cirka 426 miljoner kronor i löpande priser jämfört med uppskattningen som baserades på höstens budgetproposition.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.

Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Egen FoU

FoU som har utförts i Sverige av enhetens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av enheten, i den egna FoU-verksamheten. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra.

FoU-årsverke

Ett årsverke motsvarar det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som ägnar halva sin arbetstid åt FoU gör alltså 0,5 FoU-årsverken. En person kan aldrig utföra mer än ett årsverke, även om personen i fråga har arbetat övertid. 

Redovisning av ALF-medel

ALF är ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner som reglerar hur mycket statliga medel regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Staten betalar ut ersättningen via universiteten men det är regionerna som ska göra en ekonomisk redovisning.

Från och med referensår 2019 redovisas utgifter för egen FoU finansierad av ALF-medel i den offentliga sektorn istället för universitets- och högskolesektorn. Anledningen till förändringen är att förbrukningen av ALF-medel sker i regionernas verksamhet och därför ska redovisas där i enlighet med Frascatimanualens rekommendationer. När redovisning sker inom respektive sektor, oberoende av varandra, redovisas ALF-medel som tidigare.

Revideringar

I samband med denna publicering sker även revideringar av uppgifter i Statistikdatabasen (SSD) för FoU i Sverige. Revideringarna gäller mindre korrigeringar av fördelningar. Se fotnoterna i tabellerna för närmare beskrivningar.

Publikation

För mer information om utvecklingen av FoU i Sverige, se den fullständiga rapporten Forskning och utveckling i Sverige 2020

Nästa publiceringstillfälle

Slutgiltiga uppgifter för FoU 2020 beräknas bli publicerade 28 oktober 2021, klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Förfrågningar

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se