Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Arbetslöshet i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. Hur många personer som är arbetslösa i Sverige påverkas av det ekonomiska läget både i Sverige och i världen. Den globala finanskrisen under 2008 och 2009 är den händelse som har påverkat arbetslösheten i Sverige mest sedan år 2000. Som mest var arbetslösheten 8,6 procent. År 2020 var den 8,3 procent.

Arbetslöshet totalt

2020

8,3 %

Arbetslösa kvinnor

2020

8,3 %

Arbetslösa män

2020

8,3 %

Kriser har påverkat svensk ekonomi negativt

Under 2006 och 2007 gick svensk ekonomi bra. Det var högkonjunktur och företagen behövde mycket arbetskraft. Vi ser i grafiken att arbetslösheten sjönk då. Men under hösten 2008 drabbades världen av en finanskris som påverkade svensk ekonomi negativt. Näringslivet gick sämre och behovet av arbetskraft minskade. Under 2010 var arbetslösheten 8,6 procent. Mellan 2010 och 2011 minskade den igen. Under perioden 2011–2014 stabiliserade sig arbetslösheten på en nivå kring 8 procent, för att sedan sjunka ytterligare. Efter att ha nått en relativt låg nivå 2018 vände arbetslösheten uppåt igen under 2019, då den låg på 6,8 procent. Under 2020 skakades den svenska arbetsmarknaden av ännu en kris, orsakad av utbrottet av coronaviruset, och arbetslösheten steg till 8,3 procent.

Arbetslöshet per år från år 2001

Arbetskraftstillhörighet20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Arbetslösa5,866,67,47,87,16,16,28,38,67,8887,97,46,96,76,36,88,3

När ekonomin går bättre är färre arbetslösa

Arbetslösheten tenderar att minska när Sveriges ekonomi är god. Den kan delvis förklaras med att arbetsgivarna då anställer fler personer.

SCB undersöker arbetslösheten genom att varje månad kontakta flera tusen personer mellan 15–74 år. För att mäta arbetslösheten frågar vi dem vad de har gjort under den vecka vi undersöker – till exempel om de har jobbat, studerat, varit sjuka eller sökt jobb. Det kallas Arbetskraftsundersökningarna, AKU. AKU utförs enligt samma regler över hela världen för att det ska gå att jämföra resultaten mellan olika länder.

Den som saknar sysselsättning men kan ta ett arbete är arbetslös

Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. Den som inte har något arbete, men kan jobba och aktivt söker arbete, räknas som arbetslös. Det gäller också personer som har fått jobb och väntar på att få börja på det inom tre månader, men kan jobba tidigare än så. Hur hög arbetslösheten är beror bland annat på hur många som aktivt söker jobb. Om fler söker jobb aktivt utan att få jobb ökar arbetslösheten.

Befolkningen i åldrarna 15–74 år är antingen i eller utanför arbetskraften

Arbetslösheten mäts som andel av arbetskraften

Måttet på arbetslöshet är andelen arbetslösa i procent av arbetskraften. Arbetskraften är de 15–74-åringar som är sysselsatta eller arbetslösa. De flesta som är yngre än 15 år eller äldre än 74 år är utanför arbetskraften. I gruppen utanför arbetskraften ingår även de som är i åldrarna 15–74 år men som till exempel är pensionärer, studenter eller personer som är sjuka. Med sjuka menar vi då de som är långvarigt sjuka och därför inte har något arbete.

Den folkbokförda befolkningen i åldrarna 15–74 år delas alltså in i de två grupperna ”I arbetskraften” och ”Ej i arbetskraften”. Arbetslösheten anges inte som en andel av hela befolkningen i en viss åldersgrupp, utan alltid som en andel av dem som ingår i arbetskraften.

Många studerande räknas som arbetslösa

Om en pensionär eller en student tar ett extrajobb eller aktivt söker arbete ingår de i arbetskraften och räknas antingen som arbetslösa eller sysselsatta. Därför räknas många heltidsstuderande i åldrarna 15–24 år som arbetslösa, eftersom de söker extrajobb.

Skillnader mellan inrikes och utrikes födda

Arbetslösheten är högre bland personer som är födda utanför Sverige än bland dem som är födda här. År 2007 var skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda 6,7 procentenheter. Under och strax efter finanskrisen 2008–2009 ökade skillnaden. Från 2011 och till 2014 låg skillnaden ganska oförändrad på omkring 10 procentenheter.  Därefter ökade skillnaden något igen. 2015-2019 låg skillnaden på omkring 10,7 procentenheter. Under 2020 ökade skillnaden ytterligare, till 13,7 procentenheter.

Arbetslöshet efter ursprung per år från år 2005

Inrikes/utrikes född2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Inrikes födda6,86,15,25,27,17,26,16,46,36,15,44,84,444,45,1
Utrikes födda14,113,111,91215,116,216,115,916,216,11615,615,114,715,118,8

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.