Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Ungdomsarbetslöshet i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Under 2020 var ungdomsarbetslösheten 24,0 procent. Det kan låta mycket, men då måste man komma ihåg att arbetslöshet alltid redovisas som en andel av arbetskraften. En stor del av alla 15–24-åringar ingår inte i arbetskraften, eftersom många av dem studerar på heltid och inte söker jobb.

Ungdomsarbetslöshet totalt

2020

24,0 %

Ungdomsarbetslöshet kvinnor

2020

22,8 %

Ungdomsarbetslöshet män

2020

25,1 %

Beskriver arbetslösheten bland unga

Under 2020 var arbetslösheten 24,0 procent bland unga i åldrarna 15–24 år. Det är det som kallas ungdomsarbetslöshet.

Antal unga 15-24 år i befolkningen, arbetskraften och som var arbetslösa 2020

ÅlderArbetslösaI arbetskraftenBefolkningen
15-24 år143,6598,31 153,7

Anges som andel av arbetskraften

När vi tittar på ungdomsarbetslösheten är det viktigt att känna till att den anges som en andel av arbetskraften i åldrarna 15–24 år, inte som en andel av samtliga 15–24-åringar i landet. Arbetskraften är de personer som är sysselsatta eller arbetslösa. I grafiken framgår hur antalet arbetslösa förhåller sig till antalet som ingår i arbetskraften och till hela befolkningen. När vi talar om befolkningen menar vi i det här fallet samtliga folkbokförda 15–24-åringar i Sverige.

Befolkningen i åldrarna 15–24 år är antingen i eller utanför arbetskraften

Fakta: Vem räknas som sysselsatt?

I AKU undersöker SCB även sysselsättningen. I AKU räknas personer som sysselsatta när de har jobbat minst en timme under den vecka som vi frågar om.

De som har ett arbete men är borta från det under den vecka som vi undersöker räknas också som sysselsatta. Det kan till exempel handla om frånvaro på grund av sjukdom, semester eller föräldraledighet. 

Fakta: AKU – viktig undersökning för beslutsfattare

En viktig användning av resultaten från AKU är som underlag för politiska beslut. AKU kan vara till hjälp till exempel för att besluta om åtgärder för att fler ska få arbete och arbetslösheten ska minska. Men resultaten från AKU används också som ett allmänt mått på hur landets ekonomi mår. Därför visar även till exempel Riksbanken, Konjunkturinstitutet, andra banker, journalister och omvärlden stort intresse för siffrorna när de släpps.

 

Bara hälften av ungdomarna finns i arbetskraften

Nästan alla svenska ungdomar studerar på gymnasiet och söker oftast inte jobb under den perioden. Många går dessutom därefter direkt vidare till studier vid universitet och högskolor istället för att börja söka jobb. Det är huvudförklaringen till att bara ungefär hälften av alla 15-24-åringar tillhör arbetskraften.

Arbetssökande studenter räknas in

SCB undersöker ungdomsarbetslösheten i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Om en person som saknar arbete söker ett jobb i anslutning till veckan vi frågar om räknas personen som arbetslös i AKU-statistiken. Det spelar ingen roll om det är ett fast eller ett tillfälligt arbete. Många ungdomar som är heltidsstuderande söker just tillfälliga jobb och räknas därför som arbetslösa.

Idag talar vi allt oftare om ytterligare en grupp bland personer som är 15-24 år: de unga som varken arbetar eller studerar, och därmed står utanför både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Under 2020 var denna grupp 6,5 procent av alla unga i åldrarna 15-24 år.

Fakta: Unga som varken arbetar eller studerar

Här har vi sorterat bort dem som arbetar eller studerar. Dessutom tittar vi här på andelen av samtliga unga i åldersgruppen och tar inte hänsyn till om de ingår i arbetskraften eller inte. Det innebär att vi inte rakt av kan jämföra de båda procenttalen för ungdomsarbetslöshet (som är en andel av arbetskraften) och för de unga som varken arbetar eller studerar (som är en andel av hela befolkningen i åldrarna 15-24 år).

Den här gruppen kallas ibland för NEET, vilket är en förkortning av engelskans Not in education, employment or training.

 

Ungdomsarbetslösheten ökar på våren

Ungdomsarbetslösheten stiger under våren. Det är vanligare att studenterna arbetar eller söker jobb då. En del ska just avsluta en utbildning, andra söker sommarjobb. I grafiken syns att ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en högre nivå tills ungdomarna faktiskt börjar jobba i mitten av sommaren, eller slutar leta jobb.

Det förklarar varför ungdomsarbetslösheten är hög även i juni, trots att många fått besked om sommarjobb redan under våren. Den minskar sedan kraftigt under sommaren, och ökar inte igen förrän nästa vår.

Arbetslöshet i åldersgruppen 15-24 år per månad 2020

Ålder2020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M08
15-24 år21,620,719,920,426,126,328,331,230,529,117,521,1

Därför har Sverige högre ungdomsarbetslöshet

Det talas ibland om att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än andra EU-länder. Det finns flera viktiga orsaker till detta. En av dem är att Sverige inte har något lärlingssystem, vilket många andra EU-länder har. Betalda lärlingar räknas inte som arbetslösa. En annan orsak är att ungdomar i Sverige inte får studiestöd på sommaren och därför söker jobb i högre utsträckning än i andra EU-länder.

I Sverige definieras alltså en större andel unga som arbetslösa inför och i början av sommaren än i andra EU-länder, eftersom de behöver söka jobb när de inte får studiestöd. Detta höjer arbetslöshetstalet för ungdomar i Sverige.

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner.