Till innehåll på sidan

Delmål 15.2 – Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Senast uppdaterad: 2021-03-13

Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

Indikator 15.2.1 – Framsteg mot ett hållbart skogsbruk

Tabell

Skogsmarkens areal, årlig nettoförändringstakt

Andel i procent av arealen

  Procent
2008-2018 ‑0,09
2005-2015 ‑0,03

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU 

Inklusive formellt skyddade områden, exklusive fjällområdet.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar  

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogens biomassalager ovan jord

Ton per hektar

  Ton/hektar
2018 72,2
2017 71,9
2016 71,8
2015 71,5
2014 70,9
2013 70,8
2012 70,1
2011 69,2
2010 68,8
2009 68,1
2008 67,3
2007 66,8
2006 66,6
2005 66,6

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Inklusive formellt skyddade områden, exklusive fjällområdet och exklusive biomassa i stubbar.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogsmark belägen inom formellt skyddade områden

Andel i procent

  Procent
2020 8,7
2019 8,7
2018 8,7
2017 7,7
2016 7,7
2015 7,6
2010 7,2
2000 6,4

Källa: Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, SCB och Naturvårdsverket

De skyddstyper som ingår i beräkningen av formellt skyddade områden har utökats från och med referensår 2018. Det ger högre värden från och med 2018.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogsmark som omfattas av långsiktig skogsförvaltningsplan

Andel i procent, 2015 års skogsareal som baslinje

  Procent
2020 81,4
2019 79,8
2015 81,1
2010 81,2
2000 95,7

Källa: Statistik, Skogsstyrelsen

Till med 2015 ingår inte storskaliga skogsbruk i statistiken.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Skogsmark under oberoende verifierade certifieringssystem för skogsförvaltning

1 000 hektar

År 1 000 hektar
2020 18 414,2
2019 18 019,9
2018 17 594,2
2016 17 129,1

Källa: Statistik, Skogsstyrelsen

Värden för 2018 och 2019 är reviderade mot Riksskogstaxeringens skattningar.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 15.2.2(N) – Frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Tabell

Frivilliga avsättningar, miljöhänsyn och improduktiv skogsmark

Andel i procent av total areal skogsmark

År Frivilliga avsättningar Hänsynsytor vid föryngringsavverkning Improduktiv skogsmark, utan överlapp med formellt skyddad skogsmark
2020 4,7 1,7 11,2
2019 4,7 1,6 11,5
2018 4,3 1,5 11,6

Källa: Statistik, Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen, SLU

Frivilliga avsättningar och miljöhänsyn kommer från Skogsstyrelsen. Improduktiv skogsmark kommer från SLU.

Andelen frivilliga avsättningar 2019 har reviderats på grund av förbättringar i metod och dataunderlag.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22