Till innehåll på sidan

Delmål 15.9 – Integrera ekosystem och bioligisk mångfald i nationell och lokal förvaltning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, i strategier för fattigdomsminskning samt i räkenskaper.

Indikator 15.9.1 – Länder som antagit nationella mål enligt Aichimål 2 för biologisk mångfald 2011–2020 i sina nationella biodiversitetsstrategier och handlingsplaner (NBASP) och framstegen som rapporterats mot dessa mål och som integrerar biodiversitet i räkenskaper och rapporteringssystem

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar