Till innehåll på sidan

Delmål 2.4 - Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Indikator 2.4.1 - Andelen jordbruksareal som brukas med produktivt och hållbart jordbruk

Denna indikator är under utredning

Indikator 2.4.2(N) - Jordbrukets produktionsvolym

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Jordbrukets produktionsvärde

Miljoner kronor, i 2015-års priser

2.4.2(N)

Indikator 2.4.3(N) - Arbetskraftsproduktivitet i jordbruket (real faktorinkomst/årsverke)

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Arbetskraftsproduktivitet i jordbruket

Real faktorinkomst per årsverke, index 2014-2016=100

2.4.3(N)

Indikator 2.4.4(N) - Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

12,1mg

aktiv substans i antibiotika per kg levandevikt såldes i Sverige för användning till livsmedelsproducerande djur

Diagram

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur

Milligram aktiv substans per kg levandevikt (mg/PKU)

2.4.4(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 2.4.5(N) - Populationsindex för gräsmarksfjärilar och fåglar

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Populationsindex för gräsmarksfjärilar

Index 2010=1

2.4.5(N)_A

Källa: Svensk Dagfjärilsövervakning, Lunds universitet

Populationsutvecklingen för de tolv svenska arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar, Grassland Butterfly Indicator.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Fåglar och fjärilar i odlingslandskapet

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Populationsindex för fåglar i odlingslandskapet

Index 1998=100

2.4.5(N)_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 2.4.6(N) - Ekologisk odling i slättbygd

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

14%

av den svenska åkermarken i slättbygd är ekologiskt odlad

Diagram

Ekologiskt odlad åkermark i slättbygd

Andel i procent av total åkermark i slättbygd

2.4.6(N)

Indikator 2.4.7(N) - Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Kilo per hektar jordbruksmark

2.4.7(N)

Källa: Gross nutrient balance, Eurostat

Ökningen 2018 förklaras av årets sommartorka.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18