Till innehåll på sidan

Delmål 3.b – Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.

Indikator 3.b.1 - Täckningsgrad i målbefolkningen för alla vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet

Tabell

Barnvaccinationer efter vaccin

Andel i procent

  Stelkramp, Difteri, Kikhosta Mässling, Påssjuka, Röda hund Pneumokock
2020 98 97 97
2019 97 97 97
2018 98 97 97
2017 97 97 97
2016 97 97 97
2015 98 97 97
2014 98 98 97
2013 98 97 98
2012 98 97 98
2011 98 97 98
2010 98 96 60

Källa: Barnvaccinationer efter vaccin, region och år. Andel (procent), Folkhälsomyndigheten

Tre doser mot Difteri, stelkramp och kikhosta. En dos mot mässling, påssjuka och röda hund. Tre doser mot pneumokockinfektion.

2020: Riket är exklusive Uppsala och Örebro län för 2020-12-31
2019: Riket är exklusive Uppsala och Örebro län för 2019-12-31
2018: Riket är exklusive Uppsala och Jämtlands län för 2018-12-31
2015: Riket är exklusive Dalarnas län för 2015-12-31
2014: Riket är exklusive Stockholms län för 2014-12-31

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Barnvaccinationer efter vaccin, region och år. Andel (procent)

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Minst 2 doser av HPV-vaccin efter födelseår

Andel i procent

Födelseår Flickor Pojkar
2009 78 72
2008 81  
2007 84  
2006 83  
2005 80  
2004 78  
2003 79  

Källa: HPV-vaccinationer i nationella vaccinationsregistret efter antal doser och födelseår. Andel (procent), Folkhhälsomyndigheten

Andel folkbokförda flickor (2020-06-30) med minst en registrerad dos HPV-vaccin i vaccinationsregistret per kommun/ län och födelseår. Flickor födda 2003-2008, vaccinationsdatum t o m 2020-06-30.

Det förekommer en viss underrapportering till det nationella vaccinationsregistret, som kan bero såväl på den tekniska som den mänskliga faktorn. Den verkliga andelen vaccinerade kan därför vara högre i flera kommuner.

HPV-vaccin har erbjudits flickor i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vid 13 års ålder bör de flesta ha fått erbjudande om vaccination.

Sedan augusti 2020 erbjuds vaccination alla barn, oavsett kön, i årskurs 5. 

Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, HPV-vaccinationer i nationella vaccinationsregistret efter antal doser och födelseår. Andel (procent)

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.b.2 - Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård

Nyckeltal

2020

1 499mkr

i svenskt offentligt utvecklingsbistånd går till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård i utvecklingsländer

Diagram

Svenskt offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård

3.b.2

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 3.b.3 - Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som kan erbjuda ett antal livsviktiga läkemedel till ett överkomligt pris och på en hållbar grund

Denna indikator är inte relevant för Sverige