Till innehåll på sidan

Delmål 8.8 – Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Indikator 8.8.1 - Arbetsskador

Tabell

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetsolyckor med dödlig utgång

Antal och per 1 000 sysselsatta, kvinnor, män

  Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro Arbetsolyckor med dödlig utgång
  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
  Antal per 1 000 sysselsatta Antal per 1 000 sysselsatta Antal per 1 000 sysselsatta Antal Antal Antal per 100 000 sysselsatta
2020 14 829 6 18 216 7 33 045 7 1 23 24 0,4
2019 14 872 6 19 876 8 34 748 7 5 31 36 0,9
2018 13 817 6 19 398 8 33 215 7 3 47 50 1,0
2017 13 725 6 19 318 8 33 043 7 3 41 44 0,9
2016 13 844 6 19 009 8 32 853 7 4 33 37 0,8
2015 13 402 6 17 900 7 31 302 7 2 32 34 0,7

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 8.8.2 - Efterlevnad av arbetstagarnas rättigheter på nationell nivå baserat på ILO:s stadgar och nationell lagstiftning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 8.8.3(N) - Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

11%

av kvinnor 16-64 år i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier på arbetet minst en gång under de senaste 12 månaderna

2019

2%

av män 16-64 år i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier på arbetet minst en gång under de senaste 12 månaderna

Diagram

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet från chefer, arbetskamrater eller andra bland personer 16-64 år

Andel i procent av sysselsatta kvinnor, män

Diagram: Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet från chefer, arbetskamrater eller andra bland personer 16-64 år efter kön

Källa: Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och ålder, Arbetsmiljöverket

Personer som svarat att de åtminstone någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats från chefer, arbetskamrater eller andra personer (som kunder, patienter, klienter, passagerare och elever).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet bland personer, 2019

Andel i procent av sysselsatta kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram: Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet bland personer, 2019

Källa: Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och ålder, Arbetsmiljöverket

Värden för personer i åldern 50-64 som utsatts för trakaserier på arbetet från chefer eller arbetskamrater har undertryckts. 

Personer som svarat att de åtminstone någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats från chefer, arbetskamrater eller andra personer (som kunder, patienter, klienter, passagerare och elever).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet för personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen

Andel i procent av sysselsatta kvinnor, män 16-64 år i respektive grupp

Diagram: Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet för personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen

Källa: Arbetsmiljöundersökningen, Arbetsmiljöverket

Personer som svarat att de åtminstone någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats
Med funktionsnedsättning menas här att man kan ha en kognitiv funktionsnedsättning som t.ex. svårt att koncentrera sig, komma ihåg, läsa, skriva eller uttrycka sig. Det kan också handla om nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga, överkänslighet, psykisk funktionsnedsättning/ohälsa, trötthet, smärta eller något liknande.

Uppgifterna kommer från en urvalsundersökning. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Värden för män med funktionsnedsättning som utsatts för sexuella trakasserier från chefer och arbetskamrater 2017 har undertryckts av kvalitetsskäl.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10