Till innehåll på sidan

Jämn fördelning av makt och inflytande

Senast uppdaterad: 2020-05-29

Här hittar du jämställdhetsstatistik om väljare och demokratiskt valda, samt om facklig representation och representation inom näringslivet och den offentliga sektorn. Här hittar du även jämställdhetsstatistik om professorer vid högskolor och universitet.

I Statistikdatabasen har vi samlat all statistik för delmålet. Där finns också osäkerhetstal för urvalsundersökningarna.

Indikatorernas framställning och kvalitet

Statistik om jämställdhet

SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Statistiken som används för uppföljningen redovisas utifrån jämställdhetspolitikens sex delmål och kallas indikatorer.

När SCB har valt ut den statistik som ingår i uppföljningen har en utgångspunkt varit propositioner eller skrivelser som närmare beskriver målen med politiken. För indikatorerna inom delmål 1, 2, 4 och 6 som togs fram 2010 var ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken” (Prop. 2005/06:155) en viktig utgångspunkt. Indikatorerna inom delmål 3 och 5 som togs fram 2018 utgår istället från beskrivningarna i ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (Skr 2016/17:10).

Tabellerna och diagrammen i uppföljningen är specialbearbetningar eller återpubliceringar av statistik från många olika undersökningar. Källan finns angiven intill varje tabell och diagram.