Till innehåll på sidan

Jämställd hälsa

Senast uppdaterad: 2020-05-29

Här hittar du jämställdhetsstatistik om fysisk och psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), träning och idrott, tobaks- och alkoholvanor, missbruk och beroende, livslängd och dödsorsaker, och nöjdhet med vården.

Här finns även jämställdhetsstatistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning, insatser inom socialtjänsten, statistik om offentligt finansierad äldreomsorg och ohälsotal och sjukpenning.

Statistik om jämställdhet inom diagnostik, vård och behandling ingår inte i den här uppföljningen. Statistik om barnomsorg hittar du under uppföljningen av delmål 3, Jämställd utbildning.

I statistikdatabasen SSD har vi samlat all statistik för delmålet. Där finns också osäkerhetstal för urvalsundersökningarna.

Indikatorernas framställning och kvalitet

Statistik om jämställdhet

SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Statistiken som används för uppföljningen redovisas utifrån jämställdhetspolitikens sex delmål och kallas indikatorer.

När SCB har valt ut den statistik som ingår i uppföljningen har en utgångspunkt varit propositioner eller skrivelser som närmare beskriver målen med politiken. För indikatorerna inom delmål 1, 2, 4 och 6 som togs fram 2010 var ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken” (Prop. 2005/06:155) en viktig utgångspunkt. Indikatorerna inom delmål 3 och 5 som togs fram 2018 utgår istället från beskrivningarna i ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (Skr 2016/17:10).

Tabellerna och diagrammen i uppföljningen är specialbearbetningar eller återpubliceringar av statistik från många olika undersökningar. Källan finns angiven intill varje tabell och diagram.