Till innehåll på sidan

Delmål

Jämställd utbildning

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik om utbildningsnivå, betyg, examina, behörighet till gymnasieskola och högskola, och deltagande i komvux och svenska för invandrare (SFI). Här finns också jämställdhetsstatistik om folk- och yrkeshögskolestudier.

Här finns även jämställdhetsstatistik om skolans jämställdhetsarbete, elevers trivsel, stress och utsatthet för kränkning och mobbning i skolan, samt elevers etablering på arbetsmarknaden efter studier. Det finns också jämställdhetsstatistik över vuxnas deltagande i icke-formell utbildning och informellt lärande.

I Excelfilerna har vi samlat all statistik för delmålet. Där finns också osäkerhetstal för urvalsundersökningarna.

För samtliga tabeller gäller följande teckenförklaring:

Tecken Förklaring
Inget finns att redovisa (värdet noll)
0 Mindre än hälften av den använda enheten
.. Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
. Uppgift kan inte förekomma

Regeringsuppdraget om jämställdhet

På uppdrag av regeringen har SCB tagit fram statistik som kan användas för att följa upp jämställdhetspolitiken. Statistiken som används för uppföljningen kallas indikatorer.

När SCB har valt ut den statistik som ingår i uppföljningen har en utgångspunkt varit propositioner eller skrivelser som närmare beskriver målen med politiken. För indikatorerna inom delmål 1, 2, 4 och 6 som togs fram 2010 var ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken” (Prop. 2005/06:155) en viktig utgångspunkt. Indikatorerna inom delmål 3 och 5 som togs fram 2018 utgår istället från beskrivningarna i ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (Skr 2016/17:10).

Tabellerna och diagrammen i uppföljningen är specialbearbetningar eller återpubliceringar av statistik från många olika undersökningar. Källan finns angiven intill varje tabell och diagram.