Till innehåll på sidan

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (LCS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter avseende år 2020 ska skickas in under våren 2021.

För att besvara undersökningen behöver du förbereda och ta fram de uppgifter som ska rapporteras. Se information nedan.

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (Labour cost survey – LCS) är en undersökning där uppgifter samlas in om de kostnader en arbetsgivare har för att ha personer anställda. Undersökningen är en EU-undersökning som genomförs i respektive medlemsland vart fjärde år.

Syftet är bland annat att ge en bild av vad arbetskraften kostar per timme i olika branscher och länder. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den officiella löne- och arbetskostnadsstatistiken i Sverige.

Instruktioner

Uppgifter ska lämnas om antal anställda, timmar, lönekostnader, förmåner, sociala avgifter, andra arbetskostnader och bidrag.

Uppgifter som ska lämnas i undersökningen ska avse 1 januari till 31 december 2020.

Du behöver förbereda och ta fram de uppgifter som ska rapporteras. En sammanställning av efterfrågade uppgifter samt en beskrivning av uppgifterna finns i dokumenten nedan. Blankett och instruktioner som är länkade nedan avser år 2016, då undersökningen gick senast. Anpassningar av instruktionerna kommer att göras för insamlingen avseende år 2020:

Visningsblankett (pdf)

Form (in English) (pdf)

Instruktioner (pdf)

Instructions (in English) (pdf)

Lönesystemen innehåller många av de uppgifter som efterfrågas. I en del lönesystem finns möjlighet att ta ut underlag för statistikrapporteringen. Var i så fall observant på att systemet är rätt inställt. Kontrollera till exempel att anställda är korrekt inlagda i personalregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta. En del uppgifter kan även behöva hämtas från ekonomisystem (bokföringen). Om underlag hämtas från både löne- och ekonomisystem säkerställ att uppgifterna hänger samman.

Tidsplan

Uppgifterna som efterfrågas i undersökningen ska avse hela kalenderåret 2020. Inloggningsuppgifter kommer att skickas ut under mars 2021. Sista svarsdag är den 20 april 2021.

Förhandsinformation till utvalda företag och organisationer i privat och offentlig sektor har skickats ut under hösten 2020.

Vanliga frågor

Vad är viktigt att tänka på när jag kontaktar SCB och har frågor om undersökningen?

Lämna ert organisationsnummer (och eventuellt arbetsställenummer), namn, e-post och telefonnummer för att vi snabbare ska kunna hantera ert ärende.

När ska jag skicka in?

Undersökningen skickas ut i mars 2021 och uppgifterna ska avse år 2020. Sista svarsdatum är 20 april 2021.

Vi vet redan nu vem som kommer vara kontaktperson och vill att undersökningen skickas till denna person, hur gör vi då?

Kontakta oss gärna och lämna era kontaktuppgifter. När undersökningen skickas ut under våren 2021 så underlättar det både för er och för oss om brevet kommer till rätt person i er organisation.

Vårt företag har fusionerats med ett annat företag, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer och det organisationsnummer ni fusionerats med samt tidpunkt när fusionen ägde rum, så återkommer vi till er. 

Vårt företag har gått i konkurs, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer när företaget gick i konkurs och ifall verksamheten fortsätter i annat företag.

Vad ska vi göra om ett utvalt arbetsställe är nedlagt eller inte har några anställda?

Kontakta oss och lämna arbetsställenummer (CFARnr) och namn på arbetsstället som är nedlagt eller inte har några anställda. Meddela även när arbetsstället blev nedlagt och om verksamheten fortsätter på annat arbetsställe.

Hur ska jag göra om jag har svårigheter att lämna uppgifter för helåret 2020?

Om ni har ett brutet räkenskapsår till exempel 1 april till 31 mars, summerar ni de delar av de två räkenskapsåren som infaller under kalenderår 2020. Är detta inte möjligt får ni redovisa det brutna räkenskapsåret, välj det räkenskapsår som till största delen infaller under 2020. Avviker redovisningsperioden från helåret 2020 på grund av brutet räkenskapsår eller annan anledning, kommentera detta när du lämnar uppgifterna.

Vårt företag har bara verksamhet del av året, hur gör vi då?

Redovisa den del av året ni har haft verksamhet och lämna en kommentar som förklarar varför.

Måste vi lämna uppgifter?

Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Undersökningen är betydelsefull och har därför uppgiftsskyldighet. De företag som inte skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen omfattar både privat och offentlig sektor. Urvalsenhet är organisationsnummer för företag, regioner och delar av statlig sektor. För kommuner och övriga delar av den statliga sektorn är urvalsenheten arbetsställe (CFARnr). För statistikens tillförlitlighet är det viktigt att alla utvalda enheter skickar in efterfrågade uppgifter.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker i första hand på Eurostats webbplats.

Publicering av resultatet sker även under ämnesområdet Arbetsmarknad på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av Medlingsinstitutets föreskrift (SCB-FS 2020:15) som publiceras i SCB:s författningssamling.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner enligt förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Aktuellt

Information med anledning av coronaviruset

Förhandsinformation har skickats ut avseende undersökningen Arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020 (LCS). Insamlingen kommer ske under våren 2021. Vi råder uppgiftslämnare att i förväg se över hur de lättast kan få fram efterfrågade uppgifter som ofta finns i löne-och redovisningssystemen.

Har du frågor om undersökningen kontakta:
Veronica Andersson

010-479 66 19, veronica.andersson@scb.se

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08:00 – 16:30
E-post
insamling.lon@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/lcs