Till innehåll på sidan

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (LCS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Innan du loggar in till webblanketten behöver du förbereda och ta fram de uppgifter som ska rapporteras. Se information nedan.

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur (Labour cost survey – LCS) är en undersökning där uppgifter samlas in om de kostnader en arbetsgivare har för att ha personer anställda. Undersökningen är en EU-undersökning som genomförs i respektive medlemsland vart fjärde år.

Syftet är bland annat att ge en bild av vad arbetskraften kostar per timme i olika branscher och länder. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den officiella löne- och arbetskostnadsstatistiken i Sverige.

Instruktioner

Uppgifter ska lämnas om antal anställda, timmar, lönekostnader, förmåner, sociala avgifter, andra arbetskostnader och bidrag.

Lämnade uppgifter ska avse 1 januari till 31 december 2016.

Innan du loggar in till webblanketten behöver du förbereda och ta fram de uppgifter som ska rapporteras. En sammanställning av efterfrågade uppgifter samt en beskrivning av uppgifterna finns i dokumenten nedan:

Visningsblankett (pdf)

Form (in English) (pdf)

Instruktioner (pdf)

Instructions (in English) (pdf)

Logga därefter in webblanketten med dina inloggningsuppgifter. I webblanketten finns ytterligare stöd i form av kontroller som hjälper dig i uppgiftslämnandet.

Lönesystemen innehåller många av de uppgifter som efterfrågas. I en del lönesystem finns möjlighet att ta ut underlag för statistikrapporteringen. Var i så fall observant på att systemet är rätt inställt. Kontrollera till exempel att anställda är korrekt inlagda i personregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta. En del uppgifter kan även behöva hämtas från ekonomisystem (bokföringen). Om underlag hämtas från både löne- och ekonomisystem säkerställ att uppgifterna hänger samman.

Tidsplan

Undersökningen avser kalenderåret 2016 och informationsbrev med inloggningsuppgifter har skickats ut i mars 2017. Sista svarsdag är den 20 april.

Vanliga frågor

Vad är viktigt att tänka på när jag kontaktar SCB och har frågor om undersökningen?

Lämna ert organisationsnummer (och eventuellt arbetsställenummer), namn, e-post och telefonnummer för att vi snabbare ska kunna hantera ert ärende.

Kan jag få längre tid på mig?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum – kontakta oss.

Hur ska jag göra om jag har svårigheter att lämna uppgifter för helåret 2016?

Om ni har ett brutet räkenskapsår till exempel 1 april till 31 mars, summerar ni de delar av räkenskapsåren som infaller under kalenderår 2016. Är detta inte möjligt får ni redovisa det brutna räkenskapsåret, välj det räkenskapsår som till största delen infaller under 2016. Avviker redovisningsperioden från helåret 2016 på grund av brutet räkenskapsår eller annan anledning, kommentera detta när du lämnar uppgifterna.

Vårt företag har bara verksamhet del av året, hur gör vi då?

Redovisa den del av året ni har haft verksamhet och lämna en kommentar som förklarar varför.

Vårt företag har fusionerats med ett annat företag, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer och det organisationsnummer ni fusionerats med samt tidpunkt när  fussionen ägde rum, så återkommer vi till er.

Vårt företag har gått i konkurs, hur gör vi då?

Kontakta oss och lämna ert organisationsnummer när företaget gick i konkurs och ifall verksamheten fortsätter i annat företag.

Vad ska vi göra om ett utvalt arbetsställe är nedlagt eller inte har några anställda?

Kontakta oss och lämna arbetsställenummer (CFARnr) och namn på arbetsstället som är nedlagt eller inte har några anställda. Meddela även när arbetsstället blev nedlagt och om verksamheten fortsätter på annat arbetsställe.

Måste vi lämna uppgifter?

Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Undersökningen är betydelsefull och har därför uppgiftsskyldighet. De företag som inte skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter till SCB?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen omfattar både privat och offentlig sektor. Urvalsenhet är organisationsnummer för företag och landsting. För kommunal och statlig sektor är urvalsenhet främst arbetsställe (CFARnr). För statistikens tillförlitlighet är det viktigt att alla utvalda enheter skickar in efterfrågade uppgifter.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker i första hand på Eurostats webbplats.

Publicering av resultatet sker även under ämnesområdet Arbetsmarknad på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av Medlingsinstitutets föreskrift (SCB-FS 2016:8) som publiceras i SCB:s författningssamling.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner enligt förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Aktuellt

Vill ni komma i kontakt med undersökningen kontakta Veronica Andersson
010-479 66 19
eller veronica.andersson@scb.se.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/lcs