Till innehåll på sidan

Grundskolan: terminsbetyg årskurs 6

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av terminsbetygen i grundskolans årskurs 6. Undersökningen omfattar elever som har avslutat årskurs 6 i grundskolan i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Uppgifter ska lämnas för samtliga elever i årskurs 6 förutom

  • Elever inskrivna i särskolan
  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att använda dig av Excel ska du använda dig av mallen nedan. Tänk på att spara mallen till egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Rapportering av elever (inklusive nyanlända elever)

I insamlingen av vårterminens betyg i årskurs 6 ska betyg anges i alla ämnen som eleven läst under årskurs 6. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta anges med kod 9. Om ett ämne inte har lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen så anges det med kod 3.

För de ämnen som inte har undervisats i under årskurs 6 och som därmed är blanka i betygskatalogen anges kod Z i insamlingen av betygen. Detta gäller även i de fall då en elev kommit så sent på terminen att eleven överhuvudtaget inte hunnit få någon undervisning i ett eller flera ämnen. Om undervisning däremot har bedrivits, om än mycket begränsad, ska läraren sätta betyg. Elevens kunskaper ska då bedömas mot samtliga delar av ämnets kunskapskrav för årskurs 6.

För mer information om bedömning av nyanlända elever se Skolverkets webbplats om ämnet.

Nyanlända och betyg hos Skolverket

Moderna språk

Moderna språk kan läsas både inom ramen för språkval och inom ramen för elevens val. För moderna språk finns giltiga språkkoder som hämtas från internationell språkstandard (ISO 639-3). Det är dessa koder som används i insamlingen av moderna språk. 

Elever som läser alternativ till moderna språk inom ramen för språkval respektive inom ramen för elevens val, har undervisning enligt kursplanen för modersmål, svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk.[1] Det görs ingen rapportering av alternativt ämne i insamlingen för betyg i moderna språk. 

M1 Moderna språk inom ramen för elevens val (ämnet finns endast i grundskolan, specialskolan och sameskolan)

M2 Moderna språk inom ramen för språkval (ämnet finns endast i grundskolan, specialskolan och sameskolan) 

[1] 10 kap. 4 § skollagen och 9 kap. 5–8 §§ skolförordningen (2011:185).

Dokument

Språkkoder (xls)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning (xlsx)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2022.

Vanliga frågor

Hur ska man rapportera när eleven läst svenska som andraspråk istället för svenska?

Då en elev undervisats i svenska som andraspråk ska betyget A–F anges för ämnet svenska som andraspråk och kod 2 anges för ämnet svenska. Kod 2 anges för ämnen som eleven inte betygsatts i och som inte är obligatoriska. Kod 2 är aktuell för ämnena svenska/svenska som andraspråk, ämnet modersmål, samt för de naturorienterande och/eller de samhällsorienterande ämnena som blockbetyg eller ämnesbetyg.

Om undervisningen i de naturorienterande eller de samhällsorienterande ämnena i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6 får rektorn besluta att ett sammanfattande betyg (blockbetyg) ska sättas. Om till exempel de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi har betygsatts var för sig anges kod 2 för NO-blockbetyg. Om NO-blockbetyg har satts ska kod 2 anges för respektive ämne biologi, fysik och kemi. Om eleverna bara undervisats i ett av NO-ämnena under årskurs 6 ska betyg A-F anges för det ämnet, kod Z anges för de två NO-ämnen som inte undervisats i under årskurs 6, och kod 2 anges för NO-blockbetyg.

Hur ska man rapportera när elev läst alternativ till moderna språk inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val?

Betyg i alternativt ämne, tex. svenska, svenska som andra språk , engelska eller teckenspråk, som elev läst inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val ska inte rapporteras. Istället ska kod 2 anges, dvs. Ej betygssatt i ej obl. ämne. Språkkod ska inte anges utan lämna fält blankt.

Eleverna har inte läst ämnet i åk 6, hur ska det rapporteras?

Det är det senast satta betyget som ska rapporteras in till SCB. Har eleverna inte fått undervisning i ett ämne varken under höstterminen eller vårterminen i årskurs 6 ska inget betyg sättas. Har eleverna till exempel fått undervisning i slöjd i årskurs 5 men inte i årskurs 6 så ska alltså inget betyg sättas. I dessa fall ska kod Z anges i rapporteringen till SCB.

Vad betyder kod 9? 

Kod 9 är det som anges som streck (–) i betygskatalogen. Kod 9 anger därmed att betyg saknas pga att eleven varit frånvarande från undervisningen och betygsunderlag saknas.

Vad ska anges för ämnet OVR (övrigt ämne)?

Övrigt ämne innebär för årskurs 6 dans i förberedande dansutbildning. Ett fåtal skolenheter har stöd enligt Förordning (2011:7, 6 a §) att för årskurs 6 sätta betyg i dans i förberedande dansutbildning. Detta betyg redovisas här. De skolor som inte anordnar dansatutbildning i enighet med förordningen ska fylla i värde 2 eller lämna blankt.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ak6