Till innehåll på sidan

Grundskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2018

Under insamlingsperioden kommer centrala uppgiftslämnare och skolenheter se en sammanställningsblankett via sina inloggningsuppgifter. Blanketten visar antal elever som rapporterats vara berättigade till modersmålsundervisning enligt elevfilen samt enligt modersmålsfilerna.

Det är viktigt att alla elever som är berättigade till modersmål i elevfilen även redovisas som berättigade i modersmålsfilen, grupperat per årskurs och språkkod. Om en elev är berättigad till fler än ett modersmål ska den redovisas flera gånger i modersmålsfilen. Antalet berättigade elever ska alltså inte vara lägre i modersmålsfilerna än i elevfilen.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Elever vid kommunala samt fristående skolenheter
  2. Elever vid sameskolenheter

Instruktioner

1. Elever vid kommunala samt fristående skolenheter 

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna nedan (för de uppgiftslämnare som inte har något elevregistreringssystem).

Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest tre olika filer (elevfil, samt modersmålsfiler för grundskola respektive förskoleklass) oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall.

Saknar skolenheten elever med eller utan annat modersmål än svenska ska detta anges efter inloggning.

Dokument

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning elevfil (xlsx)

Datafilsbeskrivning  modersmål i grundskola (xlsx)

Datafilsbeskrivning modersmål i förskoleklass (xlsx)

2. Elever vid sameskolenheter

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Insamlingen 2018 är avslutad.

Vanliga frågor

Skillnader i modersmålsrapportering mellan elevfil och modersmålsfil

Ett vanligt fel som SCB skickar ut granskningsmail om är att antal berättigade elever till modersmålsundervisning* skiljer sig åt mellan elevfilen och modersmålsfilen. I elevfilen anges per personnummer vilka elever som i grundskolan är berättigade modersmålsundervisning och dessa modersmål ska specificeras per skolenhet och årskurs i modersmålsfilen för grundskola.

I de flesta fall ska antalet berättigade elever överensstämma mellan elevfilen och modersmålsfilerna, men i de fall då det finns elever som är berättigad till undervisning i fler än ett modersmål (annat än svenska), så kommer antalet berättigade elever vara fler i modersmålsfilen än i elevfilen. Om det rapporterats fler berättigade elever i elevfilen än i modersmålsfilen så saknas språk angivna för en eller flera elever, vilket måste ändras.

*För elever i förskoleklass efterfrågas om eleven har annat modersmål än svenska i elevfilen och språken rapporteras sedan i modersmålsfilen för förskoleklass.

Modersmålsinsamling

Vilka elever skall rapporteras som berättigade till modersmålsundervisning?

Förklaring om vilka elever som är berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan ses på Skolverkets hemsida:

Rätt till modersmålsundervisning

Uppgifter som inte finns i elevsystemet

Vi har inte alla elevuppgifter i vårt elevsystem. Hur rapporterar vi då?

Skicka in uppgifterna ni har i elevsystemet via era inloggningsuppgifter. Hör sedan av er till vår uppgiftslämnarservice på uls@scb.se, så får ni en separat inloggning att rapportera resterande elevuppgifter på. Det kan handla om elever med skyddad identitet eller uppgifter om språkval, stödåtgärder och fritidshem.

Språkkoder

Vi saknar en språkkod för ett språk. Hur rapporterar vi då?

Hör av er till vår uppgiftslämnarservice på uls@scb.se om n inte hittar en specifik språkkod i dokumentet Språkkoder, så hjälper vi er att hitta en lämplig kod.

Internationella enheter

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Internationella skolenheter ska rapportera personnummer, skolenhetskod, skolenhetsnamn, årskurs, klassbeteckning samt uppgifter om fritidshem. Uppgifter om modersmål, språkval eller stödåtgärder behöver inte rapporteras.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/grundelev