Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse

Statistiska centralbyrån har genomfört under­sökningar om gymnasie­ung­domars studie­intresse sedan läs­året 1992/93. Under­sökningen är en webb- och postenkät till ett urval av elever i gymnasie­skolans avgångs­klasser. Syftet är att belysa hur stort intresset för att börja läsa på hög­skolan är bland gymnasie­elever och hur intresset för­ändras över tiden.

Rapporten innehåller även ett avsnitt med register­statistik som behandlar över­gången från gymnasie­skolan till hög­skolan under den senaste 10‑års perioden.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras i Statistiska meddelanden, serie UF 36 och i Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Uppgifterna som lämnas till SCB är skyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100). Det innebär bl.a. att enskilda personers förhållanden ej kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Karolin Frisk

Telefon
010-479 63 72
E-post
karolin.frisk@scb.se