Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer

Lämna uppgifterna

Logga in

Sedan 1968 har uppgifter om höstsådda arealer årligen insamlats i anslutning till annan skördestatistik. Informationen är en tidig prognos av kommande års arealer (och även skördar) av höstrågvete, höstråg, rågvete, höstkorn samt höstraps och höstrybs. Detta även om arealer utvintrar och omfattningen av utvintringen varierar mycket mellan olika år. Informationen är värdefull även för planering av åtgång av utsäde och gödselmedel vid kommande vårsådd.
 
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och användare är främst:
Jordbruksverket: Marknadsbevakning, uppföljning på miljöområdet, beredskapsplanering, underlag för jordbrukspolitiska bedömningar. 

SCB: Internationell rapportering

Lantbruksuniversitet, lantbruksskolor: Rådgivning, forskning, försök, undervisning, förädling, underlag för kalkyler med mera.

Övrig användning: Uppgifterna ingår som en del i den allmänna information som den officiella statistiken ska täcka in. Användare här är bland annat massmedia och allmänhet.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från denna undersökning publiceras årligen som Statistiskt meddelande i slutet av november. Publicering sker på SCB:s hemsida för Jord‑ och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte reglerat i lag att lantbrukare måste medverka i uppgiftsinsamlingen, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla ställer upp. Jordbruksföretagen väljs ut med statistiska metoder och uppgifter från det uttagna jordbruksföretaget kan inte ersättas av uppgifter från något annat jordbruksföretag.

Uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid publicering kan inga enskilda företag identifieras. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Samråd har skett med Näringslivets nämnd för regelgranskning (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Kontakta oss

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se