Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppgifterna om investeringar och investeringsplaner har stor betydelse för att belysa konjunkturutvecklingen och som underlag vid upprättandet av nationalbudgeten.

Statistiken används bland annat av Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, branschorganisationer, enskilda företag och för SCB:s beräkningar av bruttonationalprodukten, BNP.

Instruktioner

Tidsplan

Utskick sker den 21 september 2018.

Sista svarsdatum är den 19 oktober 2018.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag får meddelandet "Ett problem har uppstått med den här webbplatsens säkerhetscertifikat"?

Klicka här för att läsa mer om problemet (pdf)

Vad är leasing?

Leasing innebär ett avtal enligt vilket rätten att använda en tillgång överförs från en part till en annan även om leasegivaren har ett åtagande att utföra service och underhåll av leasingobjektet.

Hur ska leasing rapporteras?

Då måste du först veta om det rör sig om operationell eller finansiell leasing.

  • Gäller det operationell leasing och ni är leasingtagare så ska detta inte tas med i enkäten.
  • Men är ni leasinggivare och det rör sig om operationell leasing så ska hela investeringen för leasingobjektet ska tas med i det avsnitt som berör investeringar i enkäten. Del 1 samt 2 på enkäten.
  • Gäller det finansiell leasing och ni är leasingtagare ska hela investeringsbeloppet tas med. (brutto exkl. avdragsgill mervärdesskatt etc.)
  • Bara nytecknade leasingavtal under året ska medtas.
  • Är ni leasinggivare och det rör sig om finansiell leasing ska detta inte tas med i enkäten.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter – hur gör jag nu?

Då mejlar eller ringer ni in till oss och anger vilken undersökning det gäller och glöm inte bort att uppge antingen venr eller organisationsnr.

Hur ska jag rapportera mina värden?

Ni ska rapportera in i kkr alltså har ni en investering på 100 000 kr så uppger ni 100 kkr. Ni får inte uppge några minustecken i beloppen eller kommatecken.

Företaget har gått i konkurs eller fusion – hur gör jag nu?

Lämna in uppgifterna för de kvartal som företaget ännu var aktivt och sedan 0 för resterande kvartal om företaget har gått i konkurs. Skriv gärna en notering om detta i slutet innan ni skickar in. Samma sak gäller för fusion lämna för de kvartal som ni kan sedan 0, vet ni uppgifter på det nya företaget så uppge det i slutet innan ni skickar in.

Ni har fel kontaktperson på brevet – hur ändrar jag på detta?

När ni loggar in och ska lämna era uppgifter så får ni först godkänna att vi har rätta kontaktuppgifter. Ändra om det är felaktiga uppgifter.

Det är fel adress – hur ändrar jag den?

Logga in och ändra adress uppgifter innan ni går vidare till blanketten.

Jag har skickat in felaktiga uppgifter – hur ändrar jag? Kan jag skicka en ny?

Vi kan inte låsa upp era uppgifter när ni har skickat in till SCB så ni kan inte skicka in på nytt. Det ni får göra är att skicka ett mejl på de korrigeringar som ni behöver göra så ändrar vi manuellt.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av undersökningarna publiceras i statistiknyheter på SCB:s webbplats för Näringsverksamhet efter varje enkät.

Mer om undersökningen 

Undersökningen avser enbart den svenska verksamheten och täcker företag inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri, försörjning av el, gas, värme och kyla, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering, byggverksamhet, handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, bank- och försäkringsverksamhet, transport och magasinering, informations- och kommunikationsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt fastighetsförvaltning.

Investeringsenkäten görs tre gånger per år. Samtliga företag med mer än 200 anställda tillfrågas samt ett urval bland företagen med färre anställda. Ett nytt urval dras varje år, då en del av urvalet förnyas.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:9).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 62 70
E-post
invest@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/invest