Till innehåll på sidan

Kommunal familjerådgivning

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken är att belysa verksamheter som kommunerna bedriver eller bekostar inom området familjerådgivning. Den officiella statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och som allmän information.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att svara för uppgiftsinsamling och framställningen av tabeller.Statistiken avser den familjerådgivning som bedrivs eller bekostas av kommunerna.

Instruktioner

För att se aktuell enkät klicka på länken nedan. Här finns även definitioner till frågorna.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för webbenkäten skickas i början av januari 2019.

Sista insändningsdag för webblanketten är 22 februari 2019.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med KFR (Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/familjeradg