Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att månatligen belysa löner och sysselsättning inom den statliga sektorn i termer av nivå och utveckling. SCB har sedan 1976 utfört en undersökning i varje kvartals mittmånad av sysselsättning inom den statliga sektorn. Från och med februari 1991 utökades undersökningen till att även omfatta de anställdas löner. Undersökningen är en totalundersökning och är från och med januari 2000 månatlig. Från och med januari 2001 producerar SCB denna statistik på uppdrag av Medlings­institutet, som är statistikansvarig myndighet inom området.

Statistiken används främst som underlag för ekonomisk analys och konjunkturbedömningar av bland annat Medlingsintitutet (MI), Konjunkturinstitutet (KI) samt SCB.s enhet för nationalräkenskaper. Undersökningen ger tillsammans med KPI (Konsumentprisindex) underlag för löneförhandlingar.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Uppgifterna publiceras i pressinformation på SCB:s webbplats omkring den 30:e i varje månad. Fullständiga resultat publiceras i det statliga meddelandet AM 17. Uppgifter går även att hämta i Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Svensk Författningssamling (2001:100). I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Vardagar
08:00–16:30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kls