Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser, offentlig sektor (KVO)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen beskriver efterfrågan på arbetskraft både branschvis och regionalt samt visar förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraften. Resultaten används av bland annat Konjunkturinstitutet och Riksbanken.

Instruktioner

Uppgifter ska lämnas om antal lediga jobb under en specifik mätdag. Kontaktuppgifter och företagsförändringar är också viktiga uppgifter i undersökningen. En utförlig instruktion om undersökningen finns nedan, ta gärna hjälp av den.

Tidsplan

Undersökningen ska redovisas månadsvis eller kvartalsvis, beroende på hur många anställda som finns på arbetsstället.

2022
Redovisningsdag Sista insändningsdag
13 juli 22 augusti
17 augusti 20 september
14 september 20 oktober
12 oktober 22 november
16 november 20 december
14 december 20 januari 2023
2023
11 januari 20 februari
15 februari  20 mars
15 mars 20 april
12 april 22 maj
17 maj 21 juni
14 juni 21 juli
12 juli 21 augusti
16 augusti 20 september
13 september 20 oktober

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss via insamling.kskv@scb.se eller på telefonnummer 010-479 60 65 så får du uppgifterna igen. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer när du kontaktar oss. 

Om du har inloggningsuppgifter som inte funkar kan du testa följande

  • Kontrollera att det inte kommit med ett extra mellanslag om du kopierat uppgifterna.
  • Testa en annan webbläsare eller rensa webbhistoriken. (Gamla uppgifter kan ligga sparade sedan tidigare undersökningar.)
  • Kontakta oss för att kontrollera att du har rätt uppgifter.

Vid flera misslyckade försök så vänta i tio minuter och starta sedan om webbläsaren.

Hur ändrar jag kontaktperson?

Du ändrar kontaktperson genom att logga in via ”Lämna dina uppgifter”. Det går också bra att kontakta oss via insamling.kskv@scb.se eller på telefonnummer 010-479 60 65.

Kan jag få längre tid på mig?

Kontakta oss om du inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum. Normalt sett kan svarstiden förlängas med tio dagar. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer.

Kan ni  inte fråga någon annan istället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra utan bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande, och kan leda till att företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare fattar beslut på felaktigt beslutsunderlag.

Måste jag svara?

Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till denna undersökning. Lagen 2001:99 om den officiella statistiken (SFS 2001:99) reglerar vilka uppgifter som statistikansvariga myndigheter får samla in med uppgiftsskyldighet. De företag som inte skickar in uppgifter kan tilldömas att betala vite.

Vad är CFAR-nummer?

Varje arbetsställe har ett unikt 8-siffrigt CFAR-nummer som är tilldelat av SCB. Med arbetsställe avses varje adress där verksamhet bedrivs. Uppdelningen på olika arbetsställen är viktig för att SCB ska kunna göra en korrekt statistikredovisning på bransch och regional nivå.

Observera att CFAR-nummer inte ska förväxlas med det arbetsställenummer som företag med fler än ett arbetsställe använder vid redovisning av kontrolluppgifter.

Om du saknar CFAR-nummer för ett arbetsställe kan du använda vår sökfunktion:

Sökfunktion för Cfar-nummer

Hur gör jag för att få en pappersblankett för att lämna mina uppgifter?

Om du vill lämna uppgifter på pappersblankett kontakta du oss via e-post insamling.kskv@scb.se eller telefon 010-479 60 65. Glöm inte att ange organisationsnummer eller CFAR-nummer om du skickar e-post.

Vad används mina uppgifter till?

Av ditt och andras svar sammanställer vi varje kvartal statistik vars syfte är att snabbt visa förändringar på arbetsmarknaden. Statistiken används exempelvis vid konjunkturbedömningar av bland annat myndigheter och departement och ingår i den Europeiska Unionens gemensamma arbetsmarknadsstatistik.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras kvartalsvis fyra gånger per år omkring sju veckor efter sista mätmånadens slut. Publiceringsmånaderna är: maj, augusti, november och februari. Resultaten publiceras på SCB:s webbplats under rubriken Arbetsmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:22).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag/arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/kvo