Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik för privat sektor (SLP)

Lämna uppgifterna

Logga in

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen syftar till att årligen belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden. Användare av denna statistik är bland annat arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia och enskilda personer.

Instruktioner

Kom ihåg: Yrke ska redovisas enligt SSYK 2012.

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Instruktion för löneredovisning (pdf)

Postbeskrivning för fillämning (pdf)

Excelmall SLP (xlsx)

Uppgiftslämnandet sker via webblankett eller fil. Om du har svårt att redovisa elektroniskt, kontakta oss. 

I flera lönesystem finns det möjlighet att ta ut denna statistik som en rapport. Om rapporten tas ut från lönesystemet så var observant på att systemet är rätt inställt. Kontrollera exempelvis att anställda är korrekt inlagda i personregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta.

Om du lämnar uppgifter via textfil (.txt) ska varje rad innehålla 300 positioner (tecken). Om den inte gör det, var vänlig kontakta er lönesystems¬leverantör.

Tidsplan

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut vecka 41 och sista insändningsdag är 7 november 2022.

Vanliga frågor

Jag är egenföretagare och har inga anställda. Hur ska jag redovisa?

Personer som inte har någon överenskommen lön och som arbetar mycket oregelbundet och där det är svårt att beräkna lön i relation till arbetad tid, ska inte ingå i löneredovisningen. Meddela SCB genom att logga in och besvara första frågan med ett nej eller kontakta oss.

Vad är CFAR-nummer?

Varje arbetsställe har ett unikt 8-siffrigt CFAR-nummer som är tilldelat av SCB. Med arbetsställe avses varje adress där verksamhet bedrivs.

Jag lämnar statistik för mitt företag till vår arbetsgivarorganisation, måste jag ändå lämna till SCB?

Nej, det behöver du inte. SCB har för lönestrukturstatistiken ett samarbete med några arbetsgivarorganisationer för att minska uppgiftslämnarbördan för företagen. Arbetsgivarorganisationerna sköter insamlingen av materialet och rapporterar centralt till SCB. Om ni trots detta får en enkät från två håll, kontakta SCB.

Har ni frågor angående insamlingen kontakta respektive arbetsgivarorganisation.

Vi har inte arbetad tid i lönesystemet. Hur ska vi beräkna arbetade timmar?

För att beräkna arbetade timmar, multiplicera den överenskomna veckoarbetstiden med antal veckor under september. Lägg till eventuell övertid/mertid samt drag ifrån frånvaro i form av sjukdom, semester etc.
Exempel: (40 timmar x 4,35 veckor) + 6 timmar övertid – 24 timmar (3 semesterdagar) = 156 timmar.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet arbetsmarknad samt i en statistiknyhet. Publicering sker i maj året efter referensåret.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2014:21).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Se även

Aktuellt

Sidan är uppdaterad med instruktioner och postbeskrivning inför 2022

I SLP 2022 kommer det att samlas in två nya variabler, se publicerade dokument för mer information om detta.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/slp