Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.
Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Miljöskyddskostnader mäter hur stora belopp industriföretagen lägger ner för att skydda och bevara naturmiljön. Sådan statistik är nödvändig för att kunna analysera kostnadseffektiviteten av nya förslag och regleringar inom miljöområdet.

Med miljöskydd avses åtgärder och aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan försämring av den yttre miljön från företagets verksamhet. För att räknas som miljöskydd måste den huvudsakliga målsättningen och syftet med åtgärden vara att skydda naturmiljön. Resultaten används, främst av EU-kommissionen, för att kunna analysera kostnadseffektiviteten av nya förslag och regleringar inom miljöområdet. 

Instruktioner

Statistiska centralbyrån (SCB) kommer under våren 2019 att genomföra undersökningen gällande företagens miljöskyddskostnader under året 2018.

Uppgifter som efterfrågas är:

  • Investeringskostnader för att förebygga eller behandla föroreningar från företagets verksamhet för att skydda naturmiljön. (obligatoriskt)
  • Investeringar för att minska energi- och värmeförbrukningen. (frivilligt)
  • Löpande kostnader för att skydda naturmiljön. (obligatoriskt)

Tidsplan

I början av april får de utvalda företagen ett brev med användarnamn och lösenord skickat till sig. Inloggning sker via länken högst upp på denna sida.

Sista svarsdag för undersökningen är 29 april 2019.

Om uppgiftslämnandet

Som medlemsland i EU är Sverige skyldigt att årligen rapportera statistik över industrins miljöskyddskostnader till EU:s statistikbyrå Eurostat. Statistiken regleras i EU: s förordning gällande strukturell företagsstatistik (Structural Business Statistics, SBS, no 58/97).

För att möjliggöra god kvalitet i insamlad statistik och minska svarsbortfallet i undersökningen beslutade regering och riksdag 2001 att miljöskyddskostnader är uppgiftslämnarpliktig information enligt lagen om den officiella statistiken, (2001:99).

Varje år är det uppgiftslämnarskyldighet för investeringar, och vart tredje år även för löpande kostnader. När vi 2018 samlar in uppgifter avseende miljöskyddskostnader 2017 är frågorna om energiinvesteringar (stycke B) och löpande kostnader (stycke C) inte belagda med uppgiftsskyldighet.

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bland annat att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering.

Undersökningen genomförs i samråd med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Vanliga frågor

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Skicka e-post eller ring om ni behöver anstånd, glöm inte att meddela organisationsnummer.

Är det lagstadgat att fylla i enkäten?

Ja, det är lagstadgat enligt SFS 2001:99. Där står att uppgiftslämnarskyldighet för miljöskyddskostnader gäller. Efter överenskommelse med Näringslivets Regelnämnd är det uppgiftslämnarplikt på miljöskyddsinvesteringar (avsnitt A) och löpande kostnader varje år (avsnitt C). 

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat från undersökningen publiceras i oktober.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Som medlemsland i EU är Sverige skyldigt att årligen rapportera statistik över industrins miljöskyddskostnader till EU:s statistikbyrå Eurostat. Statistiken regleras i EU:s förordning gällande strukturell företagsstatistik (Structural Business Statistics, SBS, no 58/97).

För att möjliggöra god kvalitet i insamlad statistik och minska svarsbortfallet i undersökningen beslutade regering och riksdag 2001 att miljöskyddskostnader är uppgiftslämnarpliktig information enligt lagen om den officiella statistiken, (2001:99). Regler om uppgiftsskyldigheten finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Varje år är det uppgiftslämnarskyldighet för investeringar (avsnitt A). Nytt för i år är att löpande kostnader (avsnitt C) nu också är belagt med uppgiftsskyldighet varje år.

Vi vet att det kan vara tidskrävande att lämna uppgifterna, men er medverkan är mycket betydelsefull.

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB gör.


Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter

Samråd har skett Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 64 90
E-post
mkost@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mkost