Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen Miljöskyddskostnader mäter hur stora belopp företagen lägger ner för att skydda och bevara naturmiljön. Sådan statistik är nödvändig för att kunna analysera kostnadseffektiviteten av nya förslag och regleringar inom miljöområdet.

Med miljöskydd avses åtgärder och aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan försämring av den yttre miljön från företagets verksamhet. För att räknas som miljöskydd måste den huvudsakliga målsättningen och syftet med åtgärden vara att skydda naturmiljön.

Instruktioner

Statistiska centralbyrån (SCB) kommer under våren 2018 att genomföra undersökningen gällande företagens miljöskyddskostnader 2017.

Uppgifter som efterfrågas är:

  • Investeringskostnader för att förebygga eller behandla föroreningar från företagets verksamhet för att skydda naturmiljön.
  • Investeringar för att minska energi- och värmeförbrukningen
  • Löpande kostnader för att skydda naturmiljön.

Tidsplan

I början av april får de utvalda företagen ett brev med användarnamn och lösenord skickat till sig. Inloggning sker via länken högst upp på denna sida.

Sista svarsdag för undersökningen är 30 april 2018.

Om uppgiftslämnandet

Som medlemsland i EU är Sverige skyldigt att årligen rapportera statistik över industrins miljöskyddskostnader till EU: s statistikbyrå Eurostat. Statistiken regleras i EU: s förordning gällande strukturell företagsstatistik (Structural Business Statistics, SBS, no 58/97).

För att möjliggöra god kvalitet i insamlad statistik och minska svarsbortfallet i undersökningen beslutade regering och riksdag 2001 att miljöskyddskostnader är uppgiftslämnarpliktig information enligt lagen om den officiella statistiken, (2001:99).

Varje år är det uppgiftslämnarskyldighet för investeringar, och vart tredje år även för löpande kostnader. När vi 2018 samlar in uppgifter avseende miljöskyddskostnader 2017 är frågorna om energiinvesteringar (stycke B) och löpande kostnader (stycke C) inte belagda med uppgiftsskyldighet.

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering.

Undersökningen genomförs i samråd med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Vanliga frågor

Jag har inte kvar mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum - kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Skicka e-post eller ring om ni behöver anstånd, glöm inte att meddela organisationsnummer.

Är det lagstadgat att fylla i enkäten?

Ja, det är lagstadgat enligt SFS 2001:99. Där står att uppgiftslämnarskyldighet för miljöskyddskostnader gäller. Efter överenskommelse med Näringslivets Regelnämnd är det uppgiftslämnarplikt på miljöskyddsinvesteringar varje år, och för löpande kostnader vart tredje år. För att kunna göra bra skattningsmodeller för statistiken ställs frågorna om löpande kostnader varje år.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat från undersökningen publiceras i oktober.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Telefon
010-479 64 90
E-post
mkost@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mkost