Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget för kommunalförbund och samordningsförbund är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommunalförbund. Syftet med undersökningen är att ge en tillförlitlig information om kommunalförbundens ekonomi, nuläge och utveckling.

Resultatet från denna undersökning ligger till grund för nationalräkenskapernas beräkningar.

Nyheter

Från och med Räkenskapssammandraget för 2018 finns ett nytt valbart verksamhetsområde, hälso- och sjukvård ( verksamhetsgren 50). Till denna verksamhet räknas olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser som exempelvis öppen vård och sluten vård. Dessutom ingår röntgenverksamhet och laboratorieverksamhet.

I driftsredovisningen efterfrågas nu hela konto 57 i personalkostnaderna samt en specificering av förändring av pensionsavsättningar, konto 572. I balansräkningen har avsättningar delats upp i två separata variabler, därav avsättningar för pensioner kontogrupp 221-222 och övriga avsättningar kontogrupp 22 exkl. 221-222.

Instruktioner

Uppgifter lämnas till SCB genom att logga in och fylla i webblanketten. Inloggningsuppgifterna skickades ut med e-post den 21 februari till den person som lämnade in uppgifter föregående år. I dokumentet instruktioner förklaras det hur blankettens olika delar fylls i.

Instruktioner (pdf)

På sida 4 i blanketten ska uppgifter fyllas i om vilken/vilka verksamhet(er) som bedrivs. Information om respektive verksamhetsgren som kan anges ses i dokumentet Verksamhetsindelning.

Verksamhetsindelning (pdf)

Tidsplan

Sista insändningsdag är 21 mars.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017:17). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Alla uppgifter som ingår i RS är offentliga. Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för att underlätta eventuella kontakter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskomforb