Till innehåll på sidan

Resultaträkning för investeringsfonder, år

Statistiken om investeringsfonder visar utvecklingen över tiden för tillgångar och skulder hos svenskregistrerade investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Uppgifterna redovisar fondförmögenheten samt belopp för köpta och inlösta fondandelar och redogör för hur fondernas innehav är fördelade.

Uppgifterna används till SCB:s finansräkenskaper och för vissa rapporter till EU. De efterfrågade uppgifterna utgör också ett nödvändigt underlag i de årliga Nationalräkenskaperna.

Instruktioner

Instruktion för rapportering i SCB:s excelformulär (pdf)

Beskrivning av textfil för inläsning (pdf)

Blanketter

Rapporteras i TKR

Fonder, resultaträkning, ÅR, rapporteras i TKR (xls)

Fonder, resultaträkning, år, med variabelkod synlig i cellerna (xls)

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande rapport:

År 2022 skickas den 31 maj 2023.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken ingår som underlag i
Nationalräkenskaperna. 

Juridisk information

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlig­hets‑ och sekretess­lagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Resultaträknings­uppställning och till­hörande definitioner är anpassade till Finans­inspektionens före­skrifter (FFFS 2013:9) om invest­erings­fonder för att under­lätta uppgifts­lämnandet.

Kontakta oss

E-post
fmfi@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fonderresultat