Till innehåll på sidan

Skolkostnader

Välkommen att lämna uppgifter för Skolkostnader 2017

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter om kostnader och intäkter för skolor samlas årligen in från huvudmän som enligt skolenhetsregistret är huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Uppgifterna utgör en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem för att ge en samlad bild av kostnader för skolväsendet på nationell och lokal nivå för jämförelser och utveckling av skolan. Främsta användarna av uppgifterna är riksdag, regering och kommuner.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Instruktioner

  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett.
  • Insamlingen riktar sig till fristående skolenheter, sameskolor, specialskolor, kommunalförbundens- och landstingens skolor.

Instruktioner 2017 (pdf)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas från SCB i slutet av mars.

Sista insändningsdag är 26 april 2018.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/skolkost