Till innehåll på sidan

Specialskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

Ni kan lämna uppgifter från den 15 oktober 2019.

Observera att datumet har flyttats fram en dag.

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i förskoleklass, specialskola och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2019

Från och med hösten 2019 ska specialskolor rapportera elevuppgifter på individnivå och modersmålsuppgifter på gruppnivå till SCB. Tidigare år har alla uppgifter samlats in på gruppnivå. Information om undersökningens förändringar har meddelats till huvudmän och systemleverantörer.

Modersmål

I höst ska endast ett modersmål rapporteras per elev. Tidigare år har samtliga modersmål per elev samlats in. Är eleven berättigad till flera språk rapportera i förstahand språket eleven som deltar i.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett elevregistreringssystem eller Excelmallarna, se filer nedan. Filer ska inte skickas in via e-post, då de innehåller känsliga uppgifter. Observera att varje uppgiftslämnare ska skicka som mest tre olika filer, oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall. En elevfil samt modersmålsfiler för specialskola respektive förskoleklass. Likt tidigare år kan huvudmannen välja att vara så kallad central uppgiftslämnare för sina specialskolor.

Dokument

Dokument till systemleverantörer

Tidsplan

1 oktober 2019 – inloggningsuppgifter skickas ut via post

1 november 2019 – sista inlämningsdag

Vanliga frågor

Vi har inte alla elevuppgifter i vårt elevsystem. Hur rapporterar vi då? 

Skicka in uppgifterna ni har i elevsystemet via era inloggningsuppgifter. Hör sedan av er till vår uppgiftslämnarservice på så får ni en separat inloggning att rapportera resterande elevuppgifter på. Det kan handla om elever med skyddad identitet eller uppgifter om stödåtgärder, fritidshem osv.

Vi saknar en språkkod för ett språk. Hur rapporterar vi då?

Hittar ni inte en specifik språkkod i dokumentet ”Språkkoder (xlsx)”, hör av er till vår uppgiftslämnarservice så hjälper vi er att hitta en lämplig kod.

Mejladress till uppgiftslämnarservice: uls@scb.se

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2017:78).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/specialelev