Till innehåll på sidan

Specialskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever i specialskolan. Insamlingen är en del av det nationella uppföljnings­systemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för upp­följ­ning och utvärd­ering på nationell och lokal nivå. 

Nytt för 2018

Från och med i höst kommer uppgifter om elevers stödåtgärder att besvaras i denna undersökning. Tidigare har uppgifter om stödåtgärder besvarats i en separat webblankett.

Detta innebär om huvudmannen väljer att vara central uppgiftslämnare för specialskolans elever kommer huvudmannen vara ansvarig för att stödåtgärderna blir inrapporterade.

Den andra nyheten i höst är att man ska rapportera samtliga språk som eleven är berättigad till modersmålsundervisning i. Tidigare har man endast kunnat rapportera ett modersmål per elev.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Stödåtgärder

Vi samlar in uppgifter om elever i specialskola som har:

  • Åtgärdsprogram, som särskilt stöd
  • Anpassad studiegång, som särskilt stöd
  • Enskild undervisning, som särskilt stöd
  • Särskild undervisningsgrupp, som särskilt stöd
  • Studiehandledning på modersmål, som särskilt stöd eller inte särskilt stöd.

Tidsplan

Insamlingen 2018 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/specialskolan