Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) är en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån varje år. Syftet med undersökningen är att ge en bild av den svenska befolkningens levnadsförhållanden. Frågorna handlar bland annat om fritid, sysselsättning, hälsa och boende. Resultaten är en viktig kunskapskälla för beslutsfattare, forskare, journalister och allmänhet. Undersökningen görs på beslut av riksdagen och är en del av Sveriges officiella statistik.

Mer information om undersökningen finns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Alla svar är viktiga

De som med slumpens hjälp har valts ut att delta i undersökningen utgör tillsammans ett Sverige i miniatyr. Varje utvald person representerar en grupp människor som till exempel är i samma ålder och som bor i samma region. Varje intervjuad person är oerhört viktig, eftersom alla människors svar, oavsett livssituation, behövs för att på ett rättvist sätt kunna beskriva hur vi lever i Sverige idag. Genom att vara med i undersökningen hjälper man till att beskriva hur den svenska befolkningens levnadsförhållanden ser ut.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) genom­förs med hjälp av telefon­intervjuer. Ungefär 20 000 personer ingår i under­sökningens urval varje år. Urvalet dras från befolknings­registret med hjälp av slumpen. Det finns inte någon skyldig­het att delta i under­sökningen. Ju fler av de utvalda som deltar, desto bättre och säkrare blir dock beskrivningarna av levnads­förhållanden i Sverige.

Alla som arbetar med under­sökningen har tystnads­plikt, och alla svar och uppgifter är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlig­hets- och sekretess­lagen (2009:400). Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning gäller samma sekretesskydd.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:000) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. 

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning. Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag.

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 42 60, 010-479 62 00
E-post
ulf@scb.se

Boka tid för intervju

Telefon
Ring eller sms:a till 010-479 62 00
Det går även bra att boka en tolkintervju.

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ulf-ul