Till innehåll på sidan

Utbildning i annat land än Sverige

Lämna uppgifterna

Logga in

Logga in och besvara enkäten på svenska eller engelska. Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare.

Log in and answer the survey in Swedish or English. You can exit at any time and continue later.

This page is also available in English

This information is also available in other languages after you have logged in, to the right (on a computer), or at the bottom of this page (on a mobile phone).

Vad är undersökningen till för?

Syftet med undersökningen Utbildning i annat land än Sverige är att förbättra statistiken över befolkningens utbildning och för att ge en samlad bild över den kompetens och de kunskaper som tillförs Sverige genom invandring.

SCB genomför undersökningen varje år genom en enkät med fem frågor.

Vem bjuds in att svara på enkäten?

Utrikes födda i åldern 20–59 år som invandrat till Sverige under det senaste året och som saknar uppgift om högsta utbildning i SCB:s utbildningsregister tillfrågas om att delta. Antalet personer varierar med hur stor invandringen har varit till Sverige.

Vad frågar SCB om i enkäten?

Enkäten består av fem frågor om högsta utbildning utomlands. Det är frivilligt att svara men beskrivningen av hela befolkningens utbildning, oavsett i vilket land man har utbildat sig, blir bättre om fler besvarar enkäten.

Vem använder den färdiga statistiken?

SCB analyserar och sammanställer svaren på enkäten till statistik. Användare av statistiken är allmänheten och media, men också Utbildningsdepartementet, Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, SCB:s prognosinstitut, CSN, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, regioner och kommuner.

Ta del av den färdiga statistiken

Några enskilda resultat från enkätundersökningen ”Utbildning i annat land än Sverige” publiceras inte utan ingår som en del i sammanställningar av befolkningens utbildning i Statistiska meddelande (SM), efterfrågade tabeller och diagram och Statistikdatabasen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Vem använder svaren och hur?

När SCB har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram som visar utbildningsbakgrund i befolkningen efter bland annat kön, län, kommun, ålder och födelseland.

SCB kan även komma att lämna ut uppgifterna till forskare eller andra som producerar statistik.
Utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av sekretess (se nedan).

Hur skyddas mina svar?

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.
Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur behandlas personuppgifterna?

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på:

www.scb.se/personuppgifter

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Mer information hittar du på:

www.scb.se/registerutdrag

Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade.

Har du frågor om personuppgifter?

Kontakta SCB:s dataskyddsombud:
010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se,
701 89 Örebro

Var publiceras resultaten?

Resultaten kommer att redovisas i april/maj 2023 under Befolkningens utbildning:

Befolkningens utbildning

Kontakta oss

Telefon
010-479 69 30
E-post
ual@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ual