Till innehåll på sidan

Folkhögskolans deltagare

Lämna uppgifterna

Logga in

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna gällande folkhögskolans deltagare.

SCB har i uppgift av riksdag och regering att beskriva verksamheten vid landets folkhögskolor. Resultatet från den här undersökningen är en del av den beskrivningen.

Undersökningen ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.

Uppgifterna används av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning samt som budgetunderlag till riksdag och regering.

Dokument: Deltagare

Dokument: Statistikrapport

Tidsplan

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från undersökningen publiceras i statistikdatabasen, http://www.scb.se/uf0510

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter i denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar till undersökningens tillförlitlighet.

Eftersom den också ligger till grund för statsbidrag är det av största vikt för er att medverka.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Aktuellt

Insamling av funktionsnedsatta

I tidigare års insamlingar har uppgifter om funktionsnedsatta samlats in på gruppnivå. Från och med i år samlas uppgifterna in på individnivå.

Kurstyper som utgår

Från och med januari 2018 utgår kurstyp 4: Extra platser allmän kurs och kurstyp 22: Extra platser särskild kurs. Deltagare som tidigare rapporteras på kurstyperna ska nu rapporteras på kurstyp 1: Allmän kurs respektive kurstyp 2: Särskild kurs.

Från och med höstterminen 2018 utgår kurstyp 24 och 28.

Att tänka på

Kursnamn

Elever som läser gymnasieskolans introduktionsprogram (IM-program) på uppdrag av kommuner:

Ange ’IM’ eller ’introduktionsprogram’ i kursnamnet för dessa elever. Det är möjligt att eleverna även rapporteras in i insamlingen av elever i gymnasieskolan, så vi behöver en markering för att undvika dubbelrapportering och att samma elev räknas flera gånger på nationell nivå. 

Elever som läser gymnasieskolans introduktionsprogram (IM-program) på uppdrag av kommuner:

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskolan ska rapporteras det år då deltagare uppnått omfattningskrav och innehållskrav.

Intyg om genomförd eftergymnasial utbildning

Intyg om genomförd eftergymnasial utbildning ska rapporteras det år då deltagaren avslutat eftergymnasial utbildning.

Behörighet för yrkeshögskolestudier

Behörighet för yrkeshögskolestudier ska rapporteras det år då deltagare uppnått omfattningskrav och innehållskrav. Om deltagare uppnår behörighet för yrkeshögskolestudier och grundläggande behörighet till högskolan samma kalenderår eller termin, ska behörighet för högskolestudier sättas.

Studieomdöme

Studieomdöme ska sättas och rapporteras årligen för deltagare på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa.

Studieomdöme kan också sättas och rapporteras årligen för deltagare på allmän kurs på grundskolenivå som är minst 30 veckor långa.

 

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhogskola