Till innehåll på sidan

Folkhögskolans Svenska för invandrare

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna gällande folkhögskolans Svenska för invandrare (SFI).

Lämna uppgifterna

Logga in

SCB har fått i uppgift av regeringen att ta fram officiell statistik inom statistikområdet Folkhögskolan. Statistik om folkhögskolan gäller även SFI som bedrivs av folkhögskolor med betygsrätt från Skolinspektionen.

Uppgifterna utgör en del i Sveriges officiella statistik om folkhögskolan. Syftet är att ge en samlad bild av folkhögskolans utbildning i svenska för invandrare och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Riksdag, regering, regioner och kommuner är viktiga användare av statistiken. Statistiken ger också underlag till nationella och internationella jämförelser inom området utbildning.

Uppgifterna används också av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning och budgetunderlag till riksdag och regering.

Dokument

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för första halvåret 2019 skickas per brev till skolenheterna  den 20 augusti 2019.

Sista insändningsdag är den 15 september 2019.

Ta del av den färdiga statistiken

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det föreligger inte någon uppgiftsskyldighet för undersökningen enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar även till undersökningens tillförlitlighet.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhogskolasfi